Regering protesteert tegen eenzijdige vorm van berichtgeving VN

Vlag Verenigde Naties

De regering heeft met grote verontwaardiging kennisgenomen van de publicatie afkomstig van de Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers binnen het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR), Diego García Sayán, verschenen op de website van de Verenigde Naties (VN) op 15 augustus 2015.

De regering protesteert tegen deze eenzijdige vorm van berichtgeving, die als enig doel schijnt te hebben Suriname in een kwaad daglicht te stellen.

Diego García Sayán treedt buiten zijn mandaat door een zeer subjectieve benadering en houding ten toon te stellen en op deze wijze Suriname beticht van pertinente leugens betreffende zaken betrekking hebbende op de 8 december 1982 gebeurtenissen.

In tegenstelling tot wat de Special Rapporteur aangeeft, heeft de Surinaamse regering noch de Nationale Assemblée de rechterlijke macht op enige wijze gehinderd in het op onafhankelijke wijze uitoefenen van haar werkzaamheden.

De regering benadrukt met klem het volgende:
– De Krijgsraad heeft nimmer de Amnestiewet van 1992, zoals gewijzigd in 2012, als zijnde in strijd met de Surinaamse Grondwet verklaard;
– De Amnestiewet is op grond van dezelfde Grondwet gewijzigd in 2012 om het discriminatoir karakter op te heffen;
– Het is een grondwettelijke bevoegdheid van de wetgevende macht om wetten te mogen aannemen of te wijzigen;
– Door de zogenoemde ‘benadeelden’ loopt juist wel een vordering bij de rechter;
– Het verkeerd kwalificeren van het handelen van de regering en De Nationale Assemblée inzake hun grondwettelijke bevoegdheden door deze te bestempelen als een vertragingsmechanisme van het 8-decemberproces;
– Het beleid van de regering en het handelen van De Nationale Assemblée zijn er juist op gericht om de rust en vrede in de samenleving te bewaren en te bewaken middels de uitoefening van hun bevoegdheden;
– De publieke uitlatingen van deze Special Rapporteur kunnen gekwalificeerd worden als inmenging in het lopende 8-decemberproces.

Het is verder zeer betreurenswaardig dat de verschijning van dit persbericht door de OHCHR gebaseerd is op niet geverifieerde, incorrecte informatie en observaties die als ‘feiten’ zijn aangemerkt en die vragen oproepen en vooroordelen uitspreken over onze Grondwet en de beleving van de democratie in Suriname.

De regering van Suriname is van mening dat deze inmenging in de interne soevereine aangelegenheden van de staat Suriname niet toegestaan kan worden op basis van de algemene internationaal aanvaarde principes zoals verankerd in de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (VN), de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM).

De regering zal via de geëigende wegen en kanalen haar afkeuring kenbaar maken aan de internationale gemeenschap.

VANDAAG