Politiek leiderschap

Victor Jones

Het eerste kwartaal van dit jaar startte met Valentijn, die de wereld veroverd heeft met zijn liefde en waarbij de omzetten van kleurrijke rozen en geschenkjes niet meer weg te denken zijn in de wereld, jaarlijks op 14 februari. Het lijkt eerder op een dag van de commercie dan een dag van de liefde. Is de uiting van liefde nu verplaatst van binnen naar buiten? Een mooie roos overhandigen gevolgd door een vernedering. Nieuwe uiting? Moderne uiting? Tenminste een speciale dag voor hen die vergeten zijn dat je liefde in je moet hebben en dat altijd en overal meedraagt. Al en al, Valentijnsdag mag er wel wezen. Wie heeft zijn/haar Valentijn niet gevonden op die dag?

Na de liefdesoverwinning volgde de viering van de overwinning van het goede op het kwade. Even kleurrijk was dat als onze multi-etnische en culturele samenleving. Ik was op Holi dag op de social media bezig met een inmiddels gepensioneerde trainer van mij in India. Hij was destijds verbonden als topleidinggevende en trainer aan de Institute of Secretariat Training & Management, Department of Personnel & Training, New Delhi. Hij was benieuwd hoe en waarom wij ook Holi vieren.

Na hem het een en ander te hebben uitgelegd en hem enkele websites heb verzonden kon hij niet nalaten om een artikeltje van te maken en de sites ook te delen met zijn vrienden wereldwijd. Een bijzondere opmerking van hem was dat de beelden van onze gezamenlijke Holi-viering een duidelijk beeld verschaffen van hetgeen hem door mij was voorgehouden. Er is zo te zien nog heel veel werk om het mooie van Suriname uit te dragen. Kunnen wij de energie welke wij stoppen in het kleineren en kapot krijgen van een ander niet gebruiken of stoppen in het groter maken en meer bekendheid geven aan Suriname? Elke social media gebruiker is een potentiele ambassadeur van Suriname.

Op Chinees Nieuwjaar hebben onze Chinese broeders en zusters wederom getoond dat zij niet alleen een kleurtje toevoegen in de Surinaamse bloementuin, maar ook een lekker geurtje of mooier gezegd een heerlijk smaakje toevoegen aan de Surinaamse culinair. Velen hebben dat op die dag kosteloos mogen ervaren.

Onze overgrootmoeders, grootmoeders, moeder, schoonmoeder, zussen, nichten, dochters kleindochters mochten een week na onze Chinese broeders ook hun stem laten horen op de International Dag van de Vrouw. De vrouw staat voor vele uitdagingen. De roep naar meer vrouwelijk leiderschap, meer vrouwen in de politiek en wel de politieke top, verkiesbare posities en zichtbare posten, wordt steeds groter en luider. Het kan niet anders in een verkiezingsjaar. Mannen, waarom zijn degenen waar wij zoveel van houden zo slecht gepositioneerd? Wat wordt er bedoeld met een mannenwereld, terwijl de wereld bestaat uit mannen en vrouwen? Het is een onderzoek waard zonder schuldvragen op te werpen.

Intussen is de politieke hel losgebarsten. Politieke deelverschuivingen hebben reeds plaatsgevonden en de politieke aardverschuiving met de kleine naschokken vindt direct na 25 mei plaats. De pre-propagandavoering heeft al plaatsgevonden. In de filmwereld spreekt men van de trailer en de film gaat nu van start daar de inschrijvingen der partijen en of partijcombinaties reeds hebben plaatsgevonden. Wie niet opgewassen is tegen politieke horror, zal ver van het propaganda gebeuren moeten blijven, want u zult er rillingen van krijgen.

Onze club is vandaag heel druk bezocht na een inactieve periode van de columnist. Joanne stelt voor om het vandaag over politiek leiderschap te hebben. Oscar is er fel tegen, aangezien hij vindt dat elke ‘dwaas’ een ochtend kan opstaan en zich als politiek leider kan en mag aandienen. We zitten met te veel politieke – en pseudo politieke leiders die aan evenveel kwalen lijden, vervolgt hij.

Er wordt een wedervraag naar Joanne geworpen. Over welke soorten ‘lijders’ wil je het vandaag hebben? Er gebeurt zoveel vreemds, zoveel nieuws en zoveel ongekende zaken onder onze politieke leiders dat onze politieke arena onoverzichtelijk geworden is. Het zit vol verassingen enerzijds en teleurstellingen anderzijds. Je houdt er de kriebels van over. Er zal een nieuwe indeling gemaakt moeten worden met nieuwe termen en begrippen voor de politieke leiders. We ervaren leiders die lijden aan:
– overdreven vaderlandsliefde
– alleen in zichzelf geloven
– Wrok‘isme’
– Haat‘isme’
– Speels‘isme’
– Zweef‘isme’
– Belachelijk‘isme’
– Godslater‘isme’

Daarnaast zijn er ook nog andere type politieke leiders onder andere zij die zullen vergeten om op zichzelf te stemmen en de echte eenmans politieke leiders die nieteens door hun vrouw of moeder worden ondersteund.

Hoog tijd voor een handboek voor politiek leiderschap. Henk, de wijsneus in ons midden meent reeds een titel te hebben voor de volgende bestseller: “Het lijden van onze politieke leiders”. Hij vindt het interessant te weten wat er in het brein zit van leiders die niet in staat zijn om zelfstandig tien personen te mobiliseren en toch overtuigd zijn verkiezingswinst te behalen en president van het land te worden. Dat is toch democratie en het goed recht van elke burger wordt er dwars door de groep door een nieuwe vriend geroepen? Als er zoveel kritiek wordt geleverd op de vele politieke leiders die zich veelal opdringen, is het toch belangrijk om eerst na te gaan wat wij van hen verwachten? Hoe moeten zij eruit zien? Over welke competenties moeten zij beschikken en over welke vaardigheden, is er een profiel waaraan zij moeten voldoen, door wie zullen zij getoetst moeten worden? We willen allen leiders hebben die eerlijk zijn, integer zijn, kennis van zaken hebben, duidelijk zijn, luisteren naar de burgerij, communiceren met het volk, goede ideeën hebben, acties ondernemen en standvastig zijn, zeggen wat er bedoeld wordt.

De hedendaagse politieke leider zal zich naast het eerder aangehaalde zich verder moeten bedienen van hoogstaande moraal, waarin normen en waarden goed gehuisvest zijn. Rechtvaardig zijn om het fundament van goed gemeenschapsleven en samenleven te bouwen, wijs zijn om zijn aanwezige kennis en dat van een ieder goed te kunnen gebruiken, waardig zijn om zijn eigen emoties te kunnen beheersen, verzoeninggezind zijn om met tekortkomingen en fouten van zichzelf en anderen voort te kunnen, verdraagzaam zijn om tolerant te zijn naar afwijkende opvattingen, meningen, gedragingen van anders denkenden, en bovenal humaan zijn aangezien er mensen geleid worden in een multi-etnische samenleving.

De veranderende wereld vereist verder een veranderende rol en vaardigheden van politieke leiders. De politiek leider dient dus, naast een scala aan leiderschapsvaardigheden, tevens over sterke politieke vaardigheden te beschikken. Zo zal de politieke leider én sociaal slim moeten zijn (scherp afgestemd zijn op verschillende sociale situaties, het hebben van een sterk onderscheidingsvermogen en een hoog zelfbewustzijn), én beïnvloedingsvaardig zijn (het hebben van een overtuigende persoonlijke stijl, capabel zijn om zijn gedrag aan te passen aan elke situatie) én netwerkvaardig zijn (bedreven zijn in het ‘gericht’ ontwikkelen en gebruiken van diverse netwerken, het uitbreiden van sterke, voordelige allianties en coalities) én echt en oprecht overkomen (als zeer integer, authentiek, oprecht en echt zijn, eerlijk, open en oprecht overkomen bij anderen, het scheppen van vertrouwen en kunnen inspireren).

Intussen maken dozijnen politieke leiders zich op in onze zo kleine samenleving om politieke verantwoordelijkheid op zich te nemen. In hoeverre het volksbelang voorop staat valt bij velen te betwijfelen. De leiders die dit volk liefdevol bejegenen zullen ook liefdevol ontvangen en verwelkomd worden. De toetsing vindt op één dag plaats en de examinatoren zijn het kiezervolk. De toetsing vindt op scholen plaats en ook op niet scholen, en wel in een daarvoor bestemd stemhok op een stembureau op 25 mei. Kiezersvolk, stemgerechtigden, sta op en vervul uw burgerplicht.

Victor Jones

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG