New Surfin NV: een wettelijke taak van het ministerie van Financiën

Armand Achaibersing
Print Friendly, PDF & Email

Wij hebben de afgelopen dagen personen hysterisch horen roepen dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling bij New Surfin NV, vanwege het feit dat de twee ministers zitting hebben in de Raad van Commissarissen (RvC). Het kwalijke is dat men de samenleving misleid heeft zonder uitleg te geven hoe er sprake zou zijn van Conflict of Interest (belangenverstrengeling). Tot nu toe hebben wij niemand dit zien uitleggen.

Het deel van de samenleving dat vatbaar is voor misleiding, denkt niet zelf na en begint anderen na te praten. Wij zullen u hier uitleggen waarom er geen sprake is van belangenverstrengeling. Uiteraard nodigen wij anderen uit om het tegendeel te beschrijven in een artikel, maar dan wel met argumenten gebaseerd op de wettelijke bepalingen.

Zitting in RvC behoort tot de wettelijke taak van de ministeries
Wij zullen u in deze column aan de hand van de wet laten zien dat er helemaal geen sprake is van Conflict of Interest (belangenverstrengeling). Het zitting nemen in de RvC van een instelling als Surfin, behoort juist tot één van de wettelijke taken en bevoegdheden van het ministerie van Financiën en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Wij zullen de relevante wettelijke taken of bevoegdheden voor u hier neerzetten, zoals die vastgelegd zijn in het staatsbesluit van 10 oktober 1991, houdende instelling en taakomschrijving van Departementen van Algemeen Bestuur (“Besluit Taakomschrijving Departementen 1991”) (S.B. 1991 no. 58). Hier te downloaden. Dit staatsbesluit zullen wij hierna aanduiden met “Staatsbesluit”.

De aan de orde zijnde taakomschrijving van het ministerie van BIBIS
Staatsbesluit artikel 11 lid 1 onder d: De planfinanciering, een en ander in samenwerking met het ministerie van Financiën.

Toelichting:
Minister Albert Ramdin van BIBIS draagt zorg voor de planfinanciering. Stel dat de regering een plan maakt om fly-overs te maken om het fileprobleem op te lossen. Dan zoekt Ramdin samen met minister Armand Achaibersing van Financiën, naar de planfinanciering. Zij zoeken het geld.

De aan de orde zijnde taakomschrijving van het Ministerie van Financiën
Staatsbesluit artikel 12 lid 1:
b. het beheer van fondsen die voor de uitvoering van ontwikkelingsprojecten ter beschikking zijn gesteld;
c. de bevordering van de financiering van ontwikkelingsplannen, projecten en programma’s, een en ander in samenwerking met het ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking;
j. de financiële belangen van de staat bij financiële en andere instellingen, waarin de staat een financieel belang heeft, dan wel de vertegenwoordiging van de staat in alle gevallen waarin deze deelneemt in het aandelenkapitaal van financiële instellingen;
u. het investeringsbeleid, het een en ander in samenwerking met daarvoor in aanmerking komende ministeries.

Toelichting:
U ziet dat er overlappende taken zijn tussen de ministeries van Financiën en BIBIS. Zie vooral ook artikel 12 lid 1 onder j. laatste volzin (….. vertegenwoordiging van de staat in alle gevallen waarin deze deelneemt in het aandelenkapitaal van financiële instellingen).

De staat heeft 51 procent aandelen in Surfin. De staat neemt dus voor 51 procent deel in het aandelenkapitaal. Het ministerie van Financiën is namens de staat deelnemer in het aandelenkapitaal van Surfin. Volgens de wettelijke taakomschrijving van het ministerie van Financiën dient dit ministerie de financiële belangen van haar deelneming in Surfin te waarborgen en erop toe te zien dat deze belangen gewaarborgd blijven. Dat toezicht wordt dus uitgeoefend door zitting te nemen in de RvC (zie artikel 12 lid 1 onder j ……vertegenwoordiging).

Dit is een wettelijk geattribueerde bevoegdheid van de minister (attributie heet dat in de rechtswetenschappen). Hij mag die bevoegdheid te allen tijde zelf uitoefenen of delegeren (overdragen) aan iemand anders. Nu zou hij die aan hem opgedragen wettelijke taak zelf uitoefenen, middels zitting in de RvC.

Ook de oprichting van Surfin op zich, is een wettelijk opgedragen taak aan de minister van Financiën (attributie). Zie de relevante zinsdelen van staatsbesluit artikel 12 lid 1: beheer van fondsen / bevordering van de financiering van ontwikkelingsplannen / financiële belangen van de staat bij financiële en andere instellingen / het investeringsbeleid / etc.

Wij hebben prominenten ook horen zeggen dat Achaibersing toezicht zal uitoefenen op zichzelf. Hoe en op welke manier, daar zwijgen zij over. Simpelweg, dat kunnen zij niet vertellen, want ook zij hebben ergens de klok horen luiden. De werkelijkheid is dat Achaibersing middels zitting in RvC direct toezicht uitoefent op het beleid van New Surfin NV en daarmee de belangen dient van de staat (niet zijn eigen belangen). Dat toezicht is hem volgens de wet zelfs opgedragen. Dat toezicht mag hij zelf uitoefenen (attributie) of door iemand anders (delegatie).

Herhaling:
Dit is een geattribueerde bevoegdheid. Het zou anders zijn indien hij daar zijn privébelangen zou dienen, maar de aandelen van Surfin staan niet op zijn naam, maar op naam van het ministerie. Hij dient het staatsbelang en geen privébelang.

Hoezo houdt hij dan toezicht op zichzelf? Dat toezicht bij Surfin is hem toch wettelijk opgedragen? Via het ministerie maakt hij het beleid. Bij Surfin NV controleert hij de uitvoering van dat beleid via de RvC (wettelijke taak). Verantwoording legt hij af aan De Nationale Assemblee (DNA). Er is sprake van democratische controle via DNA (er zijn dus checks and balances). Dit alles, is in de lijn met de wetsystematiek.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG