Ook pastor Misiekaba kiest voor geld: money talks…

Een fractievoorzitter is de leider van een fractie in De Nationale Assemblee en is in die hoedanigheid bij belangrijke debatten woordvoerder van de partij die hij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld over het al dan niet naar huis sturen van een minister, tijdens de algemene politieke beschouwingen. Hij is ook het gezicht dat de partij aan de buitenwereld, zoals de pers en de kiezers, ‘verkoopt’ en zo nodig op hoofdlijnen zaken doet met de andere politieke leiders.

André Misiekaba heeft onlangs het fractievoorzitterschap van zijn partij, de Nationale Democratische Partij (NDP), moeten neerleggen, vanwege zijn benoeming tot minister, aangezien invulling geven aan beide functies ontegenzeggelijk belangenvermenging met zich zou meebrengen.

Immers, als parlementariër en fractievoorzitter heeft hij, deel uitmakend van de wetgevende macht, een controlerende taak op de verrichtingen van de uitvoerende macht, ergo, de regering. Met andere woorden, ministers zijn de facto en de jure onderworpen aan toezicht door het parlement. Door te kiezen voor de functie van minister heeft Misiekaba zijn machts- of invloedssfeer substantieel verkleind.

Misiekaba, in het dagelijkse leven ook nog pastor binnen een kerkgemeenschap, is bezweken voor de verleidingen van het slijk der aarde: geld, kapitaal. Door het ministerschap te aanvaarden, weet hij zich verzekerd van een dubbel inkomen voor de rest van zijn leven, bestaande uit pensioen na het dienen van langer dan vijf jaar als lid van De Nationale Assemblee (DNA), plus een jaarwedde of jaargeld, voor zijn dienen als minister, voor de tijd van een jaar met alle daaraan verbonden privileges.

In zijn toespraak bij zijn aantreden als minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, hield hij zijn gehoor voor, dat hij samen met zijn ambtenaren de dankbare taak heeft om onze gemeenschap te dienen en invulling te geven aan het sociale contract van president Desi Bouterse.

Dat kort na elkaar verschillende ministers op dit departement zijn gereshuffeld een veeg teken is, weerhoudt de nieuwbakken minister er niet van te denken dat hij de kar kan trekken (hopelijk niet in hetzelfde spoor).

Dit ministerie wordt achtervolgd met het onvermogen verdwenen geld voor uitbetaling van de kinderbijslag te achterhalen en is behept met hulp aan behoeftigen door het uitdelen van voedselpakketten en het geven van zorg op verschillende NDP-centra.

Alle kreten over transparantie, openheid binnen een bestuurlijk of juridisch orgaan, zoals de overheid in het algemeen of welk ministerie ook in het bijzonder, ten spijt, geen enkele uitgerangeerde bewindspersoon op dit departement heeft het volk van Suriname kunnen of willen uitleggen uit welke bron, dan wel hoe de voedselpakketten worden gefinancierd.

Vaststaat dat de verschillende ministers het zo belangrijke ‘human capital’ op het ministerie in de loop der jaren zodanig hebben gefrustreerd, dat het lijkt alsof alleen NDP sympathisanten aan de bak komen.

De peptalk of motiverende toespraak van de nieuwe minister zal voor niet-partijgenoten onder het aanwezige personeel geen zoden aan de dijk zetten.

Dat de minister bij de aanvaarding van dit, zijn nieuw ambt, niet uitblinkt in het tonen van respect voor het personeel, blijkt uit zijn zalvende toespraak, doorspekt met psalmen en Bijbelse dagteksten. Hij ging geheel voorbij aan ambtenaren, personen onder zijn gehoor met andere geloofsovertuigingen zich daardoor nu al niet op hun gemak voelden, wat ertoe zou kunnen leiden dat ze zich bij het uitvoeren van hun taken niet van hun beste zullen laten zien. Minister en pastor Misiekaba heeft bewust of onbewust een deel van de ambtenaren op het ministerie tegen de haren in gestreken.

Amzad Abdoel, de huidige NDP-fractievoorzitter in DNA, zegt zijn voorganger, vanwege diens flexibiliteit en oprechtheid, te hebben meegemaakt als een sterke fractieleider.

Maar de gemeenschap heeft Misiekaba in DNA, bij opeenvolgende aan het licht gekomen corruptieschandalen waar beleidsmakers of partijgenoten erbij zijn betrokken, ervaren als een spindoctor: iemand die ervoor zorgt dat die personen zich zo positief mogelijk in de media presenteren. Hij geeft een positieve draai aan slecht nieuws.

Abdoel is dat trouwens ook, spindoctor, dus hij kan het weten.

Laten we afwachten en zien wie het verschil zal uitmaken!
Amen.

Roy Nankhoesingh

VANDAAG