Reactie op het artikel ‘Input gedupeerden meegenomen bij wijziging Wet notarisambt’

“Gedupeerden en benadeelde burgers die zeer ontevreden zijn over de verrichtingen van notarissen hebben de gelegenheid gekregen om de commissieleden hun case voor te houden, zodat wetgeving kan komen met voorstellen, waarbij zulks tot het verleden kan behoren. Dit gaf de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Rossellie Cotino, De Nationale Assemblee (DNA) vandaag te kennen tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet notarisambt.”

Bron: Het Laatste Nieuws c.q. Suriname Herald d.d. 23 juli 2019

Hierbij wil ik gaarne aan de Commissie van Rapporteurs een case voorhouden van een gedupeerde en benadeelde, namelijk de overheid.

Het komt voor dat stichtingen bij verkoop van hun percelen een schijnconstructie toepassen, waarbij de notaris wordt omzeild: niet het onroerende goed wordt overgedragen, maar de stichting via een bestuurswisseling. Als het ware koopt de koper niet het onroerende goed, maar de stichting. Let wel, ik scheer niet alle stichtingen over één kam.

Als een stichting bij verkoop en overdracht van een onroerend goed de notaris omzeilt, dus geen transportakte laat opmaken, wil dat zeggen dat zij de betaling van de transport- of overdrachtskosten omzeilt, ontduikt.

Een beleefd verzoek aan de Commissie van Rapporteurs om met de door mij hierboven aangehaalde casus zeker rekening te willen houden bij de wijziging Wet op het notarisambt.

Bij koop en verkoop van een onroerend goed de notaris omzeilen, zodat er geen transportakte wordt opgemaakt, is te vergelijken met een ongeregistreerde nikaah: moslimhuwelijk, waarbij de huwelijksambtenaar wordt omzeild, zodat er geen huwelijksakte wordt opgemaakt.

Ahmad Jhawnie

VANDAAG