Huisvesting, werkgelegenheid en jong ondernemerschap van belang voor studenten

De focus van de Vereniging voor Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) van de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS) is niet alleen gelegd op de verbetering van het huisvestingsvraagstuk onder de studenten en alumni, maar ook het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van jong ondernemerschap onder deze groep.

De VMSS is van oordeel dat de factor arbeid (werk) belangrijk is voor de ontwikkeling van elk individu. Trouwens volgens de oprichters van de International Labour Organization (ILO), een internationale organisatie waar Suriname lid van is, is werk essentieel voor het leven en welzijn van de mens en dat het de beste manier is om zich te ontwikkelen en uit de armoede te geraken.

Met name tegen die gedachtegang heeft het bestuur van de VMSS zich voorgenomen om zich eveneens in te zetten voor het creëren van werkgelegenheid onder studenten en alumni, opdat elk student gelijk na het afstuderen kan toetreden tot de arbeidsmarkt en zich kan focussen op zijn/haar persoonlijke ontwikkeling en ook de ontwikkeling van het land.

Doordat studenten en alumni een vaste dienstbetrekking hebben en als gevolg daarvan een vast inkomen, zullen zij in staat zijn om bijvoorbeeld een perceel dat zij door tussenkomst van de vereniging hebben gehad in cultuur te brengen of te ontwikkelen. Het bestuur is er zich van bewust dat zonder een vast inkomen zij niet in staat zullen zijn het voorgaande te bewerkstelligen. Onder andere op grond daarvan heeft het bestuur besloten om ook de focus te leggen op het helpen creëren van werkgelegenheid voor de leden.

Door inspanning van het bestuur zijn acht actieve leden van de VMSS met ingang van heden in dienst getreden bij de overheid en tewerkgesteld op diverse ministeries. Het is namelijk de bedoeling dat zoveel mogelijk leden worden voorzien van een dienstbetrekking, zodat zij makkelijk toegang kunnen krijgen tot de bank voor bijvoorbeeld een hypothecaire lening. Het streven is erop gericht zoveel mogelijk leden te helpen aan een dienstbetrekking die reeds in aanmerking zijn gekomen voor een perceel. Uiteindelijk moet dit erin resulteren dat het huisvestingsprobleem onder studenten en alumni naar beheersbare proportie wordt gebracht.

Het bestuur is zich er ook van bewust dat de pas afgestudeerden zich niet alleen moeten focussen op een dienstbetrekking bij de overheid, maar dat zij moeten denken in de term van een eigen onderneming, om zodoende de productiviteit en verdiencapaciteit van het land te helpen vergroten. Er zal wat dit laatste betreft een stuk bewustwording op gang moeten komen.

Het bestuur van de VMSS heeft daarom het voortouw genomen om te werken aan het opzetten van een Studentenspaar- en Kredietcoöperatie, die als voorbeeld zal moeten dienen voor overige studenten en alumni.

Tot slot is het bestuur van oordeel dat op dit moment ondernemerschap een van de belangrijkste zaken is om te geraken uit de thans heersende slechte financieel-economische situatie.

Paul van Dun
VMSS-voorzitter

VANDAAG