Sobere herdenking 125-jarig bestaan PCS

PCS herdenkt vandaag zijn 125-jarig bestaan. Foto: PCS
Print Friendly, PDF & Email

De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van Wijck de goedkeuring van de Koloniale Staten werd gevraagd voor de aankoop van de plaats Wolffenbüttel met het doel om daarop een bewaarplaats voor krankzinnigen te bouwen. Nadat men in 1892 met de bouw van de nieuwe inrichting was begonnen, werden de eerste patiënten op 01 oktober 1895 overgebracht. De inrichting heette toen ‘Inrichting ter Verpleging van Krankzinnigen te Wolffenbüttel’.

Wat op 1 oktober 1895 begon als een inrichting ter verpleging van krankzinnigen is thans gegroeid tot een uitgebreid en modern alsook ISO-gecertificeerd kenniscentrum dat verder strekt dan slechts de behandeling, nazorg en verpleging van mensen met psychiatrische- en psychosociale problematiek. Het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) is heden ten dage een top referentie kliniek op het gebied van geestelijke gezondheid, waar een ieder met mogelijke psychische klachten terecht kan voor zowel laagdrempelige als kwalitatief hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg.

Het PCS heeft gedurende zijn 125-jarig bestaan diverse ontwikkelingen moeten doorstaan om uiteindelijk te groeien tot een professionele organisatie. De psychiatrie in Suriname is jarenlang een taboeonderwerp geweest en werden mensen met psychische klachten om diverse redenen gestigmatiseerd, waardoor de drempel om hulp te zoeken heel hoog werd gelegd. Hoewel poliklinisch steeds meer mensen toestappen naar het PCS voor hulp, blijkt uit het bevolkingsonderzoek van 2015 dat er nog sprake is van een behandelingskloof voor wat betreft mensen die hulp zoeken voor depressie en angstklachten.

Om landelijk bereikbaar en toegankelijk te zijn voor een ieder in Suriname, zijn decentralisatie van de geestelijke gezondheidszorg en integratie met de eerstelijnszorg belangrijke beleidsuitgangspunten van het PCS. Via partnerschappen met de Regionale Gezondheidsdienst en Medische Zending wordt op regelmatige basis de nodige psychische hulp geboden aan de bewoners van de districten en personen in het verre binnenland.

Ook qua opvang- en infrastructurele faciliteiten heeft het PCS, vooral in de periode 2010 tot heden, positieve stappen vooruit gemaakt om zodoende de zorg van patiënten verder te bevorderen. Zo werd het Kinderpaviljoen in gebruik genomen en meer gestalte gegeven aan de verslavingszorg via de Polikliniek Verslavingszorg, voorheen Bureau Alcohol en Drugs, en de Detoxificatie kliniek. Verder werden enkele diensten en afdelingen opgezet ten behoeve van de zorg, zoals het Dagcentrum, de Spoedeisende Psychiatrie en recentelijk de afdeling Broki.

De heersende COVID-19-pandemie heeft ook haar weerslag gehad op de dienstverlening van het PCS, in die zin dat deze moest worden aangepast indachtig de geldende protocollen. Het personeel en de cliënten zullen mede vanwege deze bijzondere omstandigheid de hoogtepunten en ontwikkelingen die het PCS de afgelopen 125 jaar heeft doorstaan op een gepaste en sobere wijze herdenken. Enkele personen met een bijzondere staat van dienst en bijdrage aan de verdere ontwikkeling van PCS zullen worden voorgedragen voor een presidentiële onderscheiding. Het ligt in de bedoeling, zo gauw de omstandigheden dit toelaten, de geplande activiteiten zoals een symposium, open dag, wandelloop en receptie alsnog uit te voeren.

De directie wenst langs deze weg op de eerste plaats al haar medewerkers, zowel de actief dienende als gepensioneerden, van harte dank te zeggen voor het enthousiasme en de liefde die zij in het werk stoppen. Het is allemaal mede dankzij de inzet van de medewerkers, dat het PCS tot heden de gemeenschap van dienst kan zijn.

Voorts bedanken wij een ieder die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan 125 jaren Psychiatrisch Centrum Suriname, de promotie van geestelijke gezondheidszorg evenals de ontwikkeling en bewustwording van psychiatrie in Suriname en het vertrouwen dat men heeft in de instelling en haar personeel.

Wij spreken de hoop uit dat het PCS voor de komende jaren nog steeds van belangrijke en wezenlijke betekenis mag zijn in de Geestelijke Gezondheidszorg.

Psychiatrisch Centrum Suriname

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG