Over hypocrisie, vaccin-nationalisme en het lot van kleine naties

Richard Kalloe
Print Friendly, PDF & Email

Rationeel ingestelde mensen leren door verstandelijk begrijpen, dat wil zeggen door deductie, reductie, abstractie en synthese. Mensen die niet rationeel zijn ingesteld handelen veelal op basis van emotie. De distinctie tussen rationeel ingestelde mensen en emotioneel ingestelde mensen is niet zuiver en hard te maken het gaat immers om mensen die in overwegende mate rationeel of in overwegende mate emotioneel zijn. Immers alle mensen vertonen zowel rationeel gedrag als emotioneel gedrag.

Intellectuelen zijn veelal in overwegende mate rationeel ingesteld, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Immers als het gaat bijvoorbeeld om macht dan kan men in overwegende mate emotioneel zijn. De aard van het onderwerp bepaalt hoe men zich opstelt. Vandaar mijn woordkeus van “in overwegende mate”.

Nu is er de afgelopen weken veel te doen geweest om de persoon van Ronnie Brunswijk en om meneer Joël Martinus (Bordo). Mensen velen hebben zich beklaagd over het feit dat mensen met haast geen opleiding, met een slechte reputatie zelfs met een crimineel verleden, zo hoog kunnen opklimmen in de leiding van het land. Maar al die critici, al die mensen die kritiek hebben op het feit dat Ronnie Brunswijk en meneer Bordo ondanks hun verleden zulke hoge functies kunnen krijgen in landsbestuur, die zijn allemaal zonder enige uitzondering zo hypocriet als de pest.

Elke koe van zondag weet dat sinds 1987, ons kiesstelsel oneerlijk en discriminerend is. Maar dat niet alleen, het bevoordeelt notabene uitgerekend de groep van mensen die het meest onderontwikkeld zijn, praktisch analfabeet zijn, en die net evolutionair gesproken, enkele milliseconden geleden kennisgemaakt hebben met de beschaving. Wat betekent dat hun mentale evolutie achterloopt. En het is de mentale evolutie welke het verschil uitmaakt tussen de hoogontwikkelde volken en de primitieve volken. Tussen cultuurvolken en roofbouwers.

Dus de kans dat zij in welke functie dan ook een grote bijdrage leveren aan het nationaal inkomen, aan lotsverbetering van de samenleving, aan verheffing van de samenleving, aan meer koopkracht, aan vooruitgang, die kans is nihil. Men beklaagt zich over een Bordo, echter met dit kiesstelsel hebben mensen op het niveau van meneer Bordo, straks veel meer functies in de overheid. Hopelijk gaat men dan pas wakker worden. Echter, ik denk van niet en ik leg uit waarom niet.

Het beeld van Suriname
Het beeld wat in het buitenland bestaat van Suriname is van een primitief land dat geleid wordt door primitieve meestal inboorling leiders, waar je concessies gaat halen in goud en hout en vis et cetera. Immers, de leiders hebben geen benul hoe deze natuurlijke hulpbronnen om te zetten in tastbare welvaart, in industrialisatie en modernisering van de samenleving. Men moet van het buitenland geen respect verwachten als de (ontwikkelde) Surinamer geen zelfrespect heeft en genoegen neemt met een derderangs positie en zich laat commanderen door onderontwikkelden.

De mensen, de politici van Afrikaanse afkomst zullen op basis van hun bewuste dan wel onbewuste tribale instincten, nooit steun geven aan wijziging van het kiesstelsel want het bevoordeelt mensen die op hun lijken. En tribale instincten zijn heel oud en zitten stevig verankert in het DNA van deze mensen. Het zijn de oudste mensen op aarde, wij met glad haar komen maar net aan dansen.

Je kunt geen hoog niveau van ontwikkeling verwachten met laagniveau van leiderschap. Wie zouden dan de stoot moeten geven, het initiatief moeten nemen tot wijziging van de Grondwet en het kiesstelsel? De enige grote groep is die van de Aziaten geleid door de VHP. De andere grote groep is die van de rest van de bevolking. Van Libanezen, mensen van gemengd ras, de blanke Surinamers, et cetera, maar die groep heeft geen politieke leiding. En van de VHP moet u geen initiatief op dit punt verwachten. Het zijn niet de dappersten op deze aarde. Hun voorzitter Jagernath Lachmon heeft de ideologie van risicoloos politiek bedrijven in combinatie met buigen, buigen en buigen, stevig in hun bewustzijn ingeprent.

Suriname en het lot van kleine naties
Suriname zal derhalve tezamen met een aantal kleine landen dat niet aangesloten is bij een grotere gemeenschap, dobberen op de golven van de willekeur van de wereldgemeenschap. De mensen op de Nederlandse Antillen, de Franse Antillen hebben in een referendum wijs gekozen. De Nederlandse minister Jan Pronk kan 1001 redenen bedenken waarom Suriname onafhankelijk moest worden, maar geen van de argumenten snijdt hout, omdat men steevast geweigerd heeft om een referendum te houden. De kunstmatige toevallige meerderheid in het Surinaams parlement was gebaseerd op een oneerlijk en niet democratisch kiesstelsel.

Pronk moet gewoon toegeven dat hij door de creoolse nationalisten om de tuin geleid is geworden en dat hij te naïef en goedgelovig is geweest, en beslist niet over adequate kennis beschikte omtrent het wezen, de cultuur en het gedrag van de creolen. Immers, dan zou hij geweten hebben dat de creolen nooit de ontwikkelingshulp gelijk over alle bevolkingsgroepen zouden verdelen. Kijk maar wat Ronald Venetiaan gedaan heeft.

De belangrijkste reden waarom Suriname niet onafhankelijk moest worden blijkt nu, men was er gewoon niet rijp voor. Sinds 1975 glijden we op elk gebied af. Alleen de blaffende nationalisten geloven nog in hun capaciteiten om het land te kunnen leiden, terwijl ze alleen maar kunnen vernietigen en roven. Het zijn immers genetische roofbouwers. Als de voormalige kolonisatoren hun grenzen open zouden zetten dan zouden bijna alle mensen uit de koloniën naar Europa stromen. De blaffende stamhoofden achterlatend.

Kleine naties hebben geen toekomst omdat ze de problemen die op hun afkomen zoals zeespiegelstijging, voedselcrisis, watercrisis, et cetera niet aankunnen. Ze missen de resources met name kader en intellectuele mankracht om de problemen het hoofd te kunnen bieden.

Politieke vernieuwing is vaak de oplossing in landen waar de politiek verstard is en geen oplossing weet te brengen voor de problemen van het land. Echter de kans op politieke vernieuwing in kleine naties is heel klein vanwege de kleine bevolking, het kleine percentage geschoold en hoogontwikkeld kader, waardoor de basis voor politieke vernieuwing er niet is.

Het vaccin-nationalisme
Nu mensen in de ontwikkelde landen en in de grote landen als India en China gevaccineerd worden tegen het coronavirus, nu merken de kleine landen dat ze alleen op de wereld staan. Hun bevolking moet achter in de rij wachten om gevaccineerd te worden. Dat betekent minimaal een jaar of anderhalf wachten. Immers de rijke landen willen hun eigen bevolking eerst vaccineren.

India in samenwerking met Brazilië en Zuid-Afrika heeft in navolging van de antiaids medicijnen, gevraagd aan de Wereldhandelsorganisatie WTO om de patenten te mogen openbreken ten gunste van de derdewereldlanden. Het is geweigerd omdat immers de meeste ontwikkelaars van het vaccin eerst flink geld willen maken ten koste van de bevolking.

U moet weten dat korte termijn beslissingen in de WTO genomen worden op basis van consensus. India en consorten moeten wachten tot de jaarvergadering van de ministers van de WTO, welke vergadering om de twee jaar plaatsvindt, waarbij beslissingen genomen worden op basis van elk lid één stem. Daarmee wijkt de WTO af van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, in deze laatste twee hebben de meerderheid van de landen geen of weinig zeggenschap.

Richard B. Kalloe

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG