Geheimzinnigheid en corruptiegevoelige activiteiten voeren de boventoon

Openheid van bestuur c.q. transparantie zijn begrippen die in het bijzonder door beleidsmakers gauw in de mond worden genomen. Dit gegeven geplaatst tegenover de handelingen in de praktijk doen menigeen de wenkbrauwen fronzen. Recent is met de case New Surfin NV in de samenleving voor veel opschudding gezorgd te meer vanwege de geheimzinnigheid waarmee beleidsmakers gehandeld hebben met betrekking tot de oprichting c.q. het naleven van wettelijke procedures die gepaard gaan bij de oprichting van een staatsbedrijf.

De oprichting heeft in een waas van geheimzinnigheid plaatsgehad en de wettelijke regelingen zijn ook nog omzeild. Er kan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld worden dat deze publieke functionarissen als lid van de regering zich hebben schuldig hebben gemaakt aan meerdere strafbare feiten.

Claudie Sabajo. Foto: DNA

Degene die met de illusie rondloopt dat vorenstaande case getypeerd kan worden als een onbewuste misstap van de regering zal gauw van een koude kermis thuiskomen.

Op 6 oktober 2020 tekent de overheid c.q. de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) een overeenkomst met een bewakingsbedrijf Blitzz om de mensen uit Nederland in verplicht thuisquarantaine te bewaken. Dit bedrijf was destijds niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Het bedrijf werd op 8 oktober 2020 ingeschreven, twee dagen na de ondertekening van de overeenkomst. Het zou gaan om een eenmansbedrijf. Bovendien bleek het adres waar het bedrijf ingeschreven is, vals te zijn. Enkele dagen daarna vernemen wij dat de directeur van de SLM mede op basis hiervan is ontslagen. De directeur van Volksgezondheid is bij wet verantwoordelijk voor het quarantainebeleid, niet de directeur van SLM.

Het is van het allerhoogste belang als regering om de samenleving omstandig te informeren omtrent de gang van zaken rondom de kwestie Blitzz mede tegen de achtergrond van de ernstige (gezondheids-)crisis waarmee de wereld heden ten dage geconfronteerd wordt vanwege de COVID-pandemie. De COVID-pandemie misbruiken ten eigen bate en munt slaan hieruit heeft geen plek in een geciviliseerde en op de principes van de rechtsstaat gestoelde regering.

Wanneer een regering bij monde van de president van de Republiek Suriname op verschillende fora stelt het vertrouwen te genieten van de nationale en internationale gemeenschap kunnen tegelijkertijd vraagtekens geplaatst worden achter deze enthousiaste hypothese.

Openheid van zaken c.q. transparantie conform de principes van good governance en integriteit van bestuur is cruciaal teneinde de notie van geheimzinnigheid en corruptie uit de wereld te helpen. Het valt op te merken dat er zich een aantal zaken sinds het aantreden van de regering voordoen en hebben voorgedaan die het daglicht schuwen.

Het is nogmaals hoogst aanbevelenswaardig dat de regering alle relevante documentatie inzake de kwestie Blitzz met de meeste spoed doet toekomen aan desbetreffende instanties om de sfeer van geheimzinnigheid en corruptie weg te werken. Het is een zichzelf respecterende regering die betaamt openheid van zaken te geven en transparantie te garanderen.

Claudie Sabajo
Lid van De Nationale Assemblee

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG