Politiebond hekelt houding regering naar bond toe

Het SPB-bestuur tijdens een gisteren belegde persconferentie. Foto: Suriname Herald

De Surinaamse Politiebond (SPB) wordt niet als een volwaardige partner beschouwd door de huidige regering. Er worden beslissingen genomen door de leiding van het land en de minister van Justitie en Politie (Juspol) zonder dat de bond gekend wordt, heeft het SPB-bestuur gisteren te kennen gegeven tijdens een persconferentie.

SPB-voorzitter Raoul Hellings legde uit, dat sinds het aantreden van de nieuwe regering er een aantal ontwikkelingen zich hebben voorgedaan die niet in goede aarde zijn gevallen bij de leden van de bond. Vanuit de zijde van de werkgever worden politiefunctionarissen van tal van zaken beschuldigd.

Er is op een niet prettige manier omgegaan met niet alleen leden van het bestuur van de SPB, maar ook met hooggeplaatste functionarissen, merkte Hellings op. De maat is vol voor de bond, waardoor de bond het nodig acht om van zich te laten horen voordat zaken een eigen leven gaan leiden.

De bestuursleden hebben een rapport onder ogen gehad waarin de namen van korpschef Roberto Prade, Sergio Gentle, August van Gobbel en Hellings zijn genoemd als personen die vaker het daglicht schuwen. Ook deze namen zijn in het rapport genoemd als te zijn personen die hebben bewerkstelligd, dat mensen uit criminele organisaties de politieorganisatie hebben kunnen infiltreren via de werving van rekruten.

De bond heeft eveneens met verbazing kennisgenomen van de uitlatingen die president Chan Santokhi heeft gedaan met betrekking tot de recente lichting van de Basis Politieopleiding 2019-2020. Het komt erop neer dat 70 procent van de lichting niet voldaan heeft aan de gestelde criteria die noodzakelijk zijn voor de indiensttreding bij het Korps Politie Suriname (KPS).

Hellings merkte verder op dat tijdens het kennismakingsbezoek vanuit de regering kenbaar is gemaakt dat de bond als volwaardige partner erkend wordt. Alle zaken die betrekking hebben op het KPS en in het bijzonder zaken die betrekking hebben op de rechtspositie van politieambtenaren zullen niet doorgevoerd worden zonder afstemming en medeweten van de SPB.

Vanuit SPB is aangegeven dat ze geen politiek bedrijven en hun bijdrage willen leveren aan het herstellen van de maatschappelijke orde. Daarna heeft de bond gemerkt dat er maatregelen getroffen zijn, die de ambtenaren in hun rechtspositie treft en daarbij de bond niet gekend is. De minister van Juspol is aangeschreven en daarna heeft de bond gemerkt dat de regering zich niet aan haar woord heeft gehouden. Tot drie keer toe heeft de bond naar de minister geschreven en heeft geen antwoord ontvangen.

De SPB heeft tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) op 12 november een motie aangenomen. Met deze motie is de bond getogen naar de minister. De bevindingen worden bij de eerstvolgende ALV, aanstaande maandag, besproken. De ledenvergadering zal dan de vervolgstappen van de SPB bepalen.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG