Geen paniek over intrekking Bazo-kaarten

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Er hoeft binnen de samenleving geen paniek te ontstaan over intrekking van de Bazo-kaarten, omdat voor allen die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor zo’n kaart, daadwerkelijk de verzekeringspremie zal worden betaald.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) weerspreekt berichten over de intrekking van deze kaarten van rechthebbenden. Binnen de samenleving circuleren berichten, die suggereren dat de overheid plannen heeft en of uitvoert om deze kaarten in te trekken.

Er zijn geen plannen en ook geen instructies gekomen vanuit de bevoegde autoriteiten om de Bazo-kaarten waarover rechthebbenden beschikken op welk moment dan ook in te trekken. In een persbericht wordt gemeld dat er een gewijzigde procedure is voor de aanvraag en afhandeling van de premiesubsidie voor de basiszorgverzekering. Het is van belang dat wordt beseft dat deze verzekering geen gratis staatsverzekering is, maar een zorgverzekering met een wettelijk vastgesteld pakket aan voorzieningen.

“Het ministerie is op basis van zijn taakstelling vastgelegd in artikel 17 lid 1 sub e van de taakomschrijving van departementen belast met het sociaal verzekeringswezen, het één en ander in samenwerking met de daarvoor in aanmerking komende ministeries, alsmede de sociale voorzieningen en de sociale zekerheid” (S.B. 2010 no. 174, zoals laatstelijk gewijzigd naar SB. 2018 no. 104).

Dit houdt in dat het ministerie de wettelijke taak en verplichting heeft om voor hen die niet kunnen voorzien in hun medische verzekering hulp en bijstand te verlenen en aldus voor hen de verzekeringspremie te betalen, benadrukt Sozavo.

Personen die niet in staat zijn deze wettelijk verplichte zorgverzekering af te sluiten, kunnen bij het ministerie van Sozavo, afdeling Bazo, een aanvraag doen voor premiesubsidie. De aanvraag zal worden getoetst en als deze de toetsing heeft doorstaan, komt de aanvrager in aanmerking voor de premiesubsidie voor de basiszorgverzekering.

VANDAAG