Regering moet DNA informeren over belastinghervorming

Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De Nationale Assemblee (DNA) heeft de regering opgeroepen om binnen zes maanden het college zo omstandig mogelijk te informeren over de belastinghervormingen, die zullen worden doorgevoerd. Ook moet de regering het parlement informeren over de voortgang ervan en de voorlopige resultaten. DNA heeft gisteren een motie over de belastingwetten met 41 stemmen aangenomen.

In de motie is vervat dat de solidariteitsheffing voor een jaar zal gelden, terwijl de structurele belastinghervormingen zullen plaatsvinden. Van de regering wordt gevraagd te werken aan de verschuiving van de directe belastingen (op loon uit arbeid) naar indirecte belastingen (op consumptie) met het oog op rechtvaardigheid en eenvoud.

Verder wordt van de regering verwacht, dat die er alles aan zal doen, om de sectoren die nu geen belasting betalen binnen het formele en fiscale circuit te krijgen en wel zodanig dat deze sectoren in de vorm van de belastingafdracht hun bijdrage leveren aan de financiering van de staatskas.

Communicatie
De regering zal zich moeten inzetten om de communicatie voor wat betreft deze maatregelen goed verstaanbaar en begrijpelijk over te brengen naar de samenleving. De motie is tot stand gekomen na de presentatie van de regering en antwoorden op de gestelde vragen te hebben aangehoord bij de behandeling van ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet loonbelasting, inkomstenbelasting 1922 en Wet omzetbelasting 1997.

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft in het parlement gepresenteerd, dat de staat ruim SRD 303 miljoen binnenkrijgt met het innen van een solidariteitsheffing. De extra opbrengsten vanuit de omzetbelasting zullen naar verwachting SRD 189 miljoen bedragen op jaarbasis.

Noodzakelijke maatregelen
De regering heeft een aantal noodzakelijke maatregelen aangekondigd om de inkomsten van de staat op korte termijn en duurzaam te verhogen. Ook de fiscale maatregelen zijn onderdeel van dit pakket. Een van de fiscale maatregelen is om het tarief van omzetbelasting bij de invoer met twee procent te verhogen. Er is gekozen voor wijziging van het tarief bij de invoer, omdat de uitvoerbaarheid van deze maatregel bij de toepassing minder complex is.

Ook het tijdelijke karakter van deze maatregel rechtvaardigt de toepassing. Deze wijziging dient ook gezien te worden als een voorloper op de invoering van de belasting op de toegevoegde waarde (btw), waardoor het belastingsysteem van Suriname in overeenstemming gebracht wordt met internationale standaarden en waarmee een evenwichtig belastingsysteem wordt beoogd.

Een andere fiscale maatregel is dat ervoor is gekozen om een solidariteitsheffing van tien procent door te voeren. Er is ervoor gekozen om de lagere inkomensgroepen te ontzien van deze extra heffing. Voor deze fiscale maatregelen is de grens gelegd bij de inkomensgroepen boven de SRD 150.000 (bruto) per jaar. Voor iemand met een belastbaar inkomen van meer dan SRD 12.500 per maand zal dan de solidariteitsheffing tien procent bedragen op het inkomen boven deze grens. De fiscale maatregelen gaan op 1 februari in.

Vishmohanie Thomas

VANDAAG