Voorwaarden ingezonden artikelen

Suriname Herald biedt lezers de gelegenheid een bijdrage te leveren aan het publieke debat. Dit kan onder andere door het insturen van een ingezonden artikel. Voor ingezonden artikelen gelden echter de volgende voorwaarden:

1. Een ingezonden artikel dient uitsluitend in Word-formaat verstuurd te worden naar info@srherald.com.

2. De auteur van een ingezonden artikel behoudt het auteursrecht, maar verleent aan Suriname Herald toestemming het aangeboden materiaal te publiceren.

3. De inzender kan geen eisen stellen met betrekking tot de dag en het tijdstip van publicatie. In dringende gevallen kan de redactie, na schriftelijke onderbouwing door de inzender, overgaan tot het versneld publiceren van een ingezonden artikel.

4. De redactie kan zonder opgaaf van redenen een ingezonden artikel weigeren en niet overgaan tot publicatie.

5. De redactie behoudt zich het recht ingezonden artikelen in te korten en te redigeren.

6. Een ingezonden artikel waarvan niet duidelijk is wie de auteur c.q. inzender is, wordt bij voorbaat geweigerd. De contactgegevens van de auteur c.q. inzender dienen aan de redactie kenbaar te worden gemaakt. Onder contactgegevens wordt verstaan: naam, telefoonnummer en/of e-mailadres.

7. Een ingezonden artikel mag een lengte van maximaal 800 woorden bevatten. Een artikel dat langer is dan voornoemd aantal woorden, wordt niet in behandeling genomen.

8. De redactie beoordeelt artikelen op spellings- en grammaticale fouten. Hierover zal geen overleg worden gevoerd met de auteur. Ook heeft de redactie het recht om de kop c.q. titel van een ingezonden artikel aan te passen dan wel te wijzigen.

9. Een ingezonden artikel met een commercieel karakter wordt niet geaccepteerd. De inzender dient voor opname van het artikel met een commercieel karakter contact op te nemen met advertentie@srherald.com.

10. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Dat wil geenszins zeggen dat een ingezonden artikel kan worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.

11. De redactie weigert een ingezonden artikel dat beledigend, kwetsend, discriminerend of in strijd met de wet is. Ook zal de redactie een ingezonden artikel weigeren indien dat in strijd is met de openbare orde en de nationale veiligheid in gevaar kan brengen.

12. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.