Riooljournalistiek inzake New Surfin NV

Minister Armand Achaibersing. Beeld: YouTube
Print Friendly, PDF & Email

Het is inmiddels vrij bekend dat de grenzen van ethiek en journalistieke zorgvuldigheid bij de redactie van de Ware Tijd nogal op hol zijn geslagen sinds het aantreden van regering-Santokhi/Brunswijk. Dergelijke grenzen kent de Ware Tijd onzes inziens helemaal niet. Als het uitkomt schroomt men niet om mensen tegen wie men een hetze wil voeren, verdacht te maken.

Wanneer je dit artikel van de Ware Tijd analyseert valt het op dat de berichtgeving zich structureel kenmerkt door het selectief benadrukken van bepaalde feiten en het bewust achterwege laten van andere feiten. Het jargon dat gebruikt wordt is tevens zeer manipulatief van aard. Framing, dat is de truc die de redactie gebruikt om de regering in een paar woorden negatief te definiëren. Een taalkundige constructie waarmee je door jou gewenste emoties en wereldbeelden aanwakkert.

Op 16 februari 2021 heeft notaris Radjen Soerdjbalie tijdens een interview met Pipel FM zijn zienswijze gegeven over de oprichting van New Surfin NV. De notaris heeft daarbij diverse wetsartikelen aangehaald. Tot onze verbazing constateerden wij dat de Revokrant (de Ware Tijd) het interview met deze notaris bijna integraal heeft overgenomen, zonder zelf bij na te denken of het wel klopt wat de betreffende notaris gezegd heeft. Uit het bericht van de Revokrant is niet gebleken dat notaris Dewnarain Kalisingh, de notaris die de akte gepasseerd heeft, benaderd is om zijn zienswijze te geven op hetgeen zijn collega heeft gezegd.

Het journalistiek vereiste principe van “hoor en wederhoor” is hier volledig aan de laars gelapt door de Revokrant. Hetgeen notaris Soerdjbalie heeft gezegd, klonk als muziek in de oren bij de Revokrant en men begon erop te dansen zonder rekening te houden met de klanken van die muziek. Hoe kan het toch dat zo een medium niet zelf is gaan kijken wat in die wetsartikelen staat, die door Soerdjbalie aangehaald zijn. Dus indien Soerdjbalie gezegd zou hebben dat in de wet staat dat 5 + 5 = 55, dan zou de Revokrant dat ook geloofd hebben, enkel omdat een notaris dat zegt. De vooringenomenheid van Revokrant is overduidelijk.

Geen van de wetsartikelen door Soerdjbalie aangehaald, zijn van toepassing
Volgens Soerdjbalie staat in artikel 99 van de Grondwet dat de president volmacht dient te geven voor het oprichten van een staats NV. Dit is pertinent onwaar! Sterker nog, nergens wordt dat gesteld in de Grondwet. Wat staat in artikel 99 van de Grondwet?

Artikel 99 van Grondwet: “De uitvoerende macht berust bij de president”
De president is het hoofd van de regering en de president voert het regeringsbeleid uit. Dat wordt hier bedoeld.

Verder haalt Soerdjbalie aan dat in artikelen 24, 25 en 31 van de Comptabiliteitswet de procedures geregeld zijn voor het oprichten van een staats NV, bijvoorbeeld voorafgaande toestemming van De Nationale Assemblee (DNA). Ook dit is berust niet op waarheid. In deze artikelen staat er helemaal niks over het oprichten van een staats NV. Het juiste wetsartikel is artikel 32 van de Comptabiliteitswet.

De Comptabiliteitswet kunt u hier downloaden en zelf inzien wat in artikelen 24, 25 en 31 staat. De procedure tot oprichting van een staats NV wordt in deze artikelen helemaal niet beschreven. Ook kunt u zien dat de juiste wetsbepaling artikel 32 lid 4 dient te zijn (door Soerdjbalie niet genoemd). Ter wille van de leesbaarheid voor niet-juristen hebben wij de wetsartikelen hier niet weergegeven. Kortom, geen één van de wetsartikelen aangehaald door Soerdjbalie, is van toepassing. Informeer de samenleving, maar geef de samenleving wel de juiste, objectieve en verifieerbare informatie. Dit geldt eveneens voor de Revokrant.

In de hele discussie hebben wij tevens nog niemand de Landsbedrijvenwet zien aanhalen, terwijl die ook van toepassing zou zijn indien het zou gaan om een staats NV.

Wij hebben diverse artikelen en commentaren gezien. De vooringenomenheid in die artikelen of commentaren waren zo stuitend, dat er verstandsverbijstering begint op te treden en men hysterisch begon te worden. De samenleving wordt flink met valse informatie gevoed en de Revokrant doet er hard aan mee.

New Surfin NV is geen staatsonderneming
Iedereen die zo zijn best gedaan heeft om Surfin af te kraken, moeten wij teleurstellen. Ook iedereen die dacht dat er strafbare handelingen gepleegd zijn, moeten wij teleurstellen. Degenen die schermen met een aangifte gedaan door een loterijorganisator uit Commewijne, moeten wij eveneens teleurstellen. Er zijn gewoonweg geen enkele strafbare of onoorbare feiten gepleegd.

Surfin is helemaal geen staats NV, dus alle aangehaalde wettelijke belemmeringen zijn niet aan de orde. Met andere woorden, Surfin is helemaal geen staatsonderneming. Surfin is een normale private (particuliere) NV, met staatsdeelneming. Het ministerie van Financiën (let wel, niet de minister) heeft een deelneming met 51 procent van de aandelen in een private NV en geen 100 procent aandelen. Pas bij 100 procent bezit van de aandelen, zou het een staatsonderneming zijn en dan zouden de wettelijke procedures conform de Comptabiliteitswet wel gelden. Wat begrijpt men nou niet. Kijk wat verstandsverbijstering nou doet vanwege vooringenomenheid.

Het bewijs dat er sprake is van 51 procent aandeelhouderschap van het ministerie van Financiën, is te halen uit de oprichtingsstatuten. De NV heeft SRD 1.000.000 aan kapitaal, verdeeld in 10.000 aandelen. Het ministerie van Financiën heeft 5.100 van de 10.000 aandelen. Hoeveel procent van het totaal is dat? Juist, dat is 51 procent van 10.000 aandelen (5.100 is gelijk aan 51 procent van 10.000, lesstof van de lagere school). Zie de afbeeldingen uit de oprichtingsakte hieronder, waarin dit allemaal luid en duidelijk staat. Verstandsverbijstering zorgt ervoor dat men niet eens goed kan lezen en links en rechts dingen begint te roepen.

Men dient te kijken naar hetgeen in de oprichtingsstatuten staat en niet allerlei losse kreten slaken. Ook indien minister Armand Achaibersing van Financiën of minister Albert Ramdien van “Alle Zaken” of de andere initiatiefnemers iets anders zouden verkondigen, neemt niet weg dat hetgeen op papier staat, wel voor zich spreekt. Datgene wat in de oprichtingsstatuten staat, is leidend en niet wat men hier en daar roept. U heeft hierboven kunnen lezen wat er in de oprichtingsstatuten staat.

Wij bespeuren tevens dat het notariaat Kalisingh onnodig met de haren erbij gesleept wordt en verweten wordt van onwetendheid, ook Soerdjbalie maakt dat verwijt. Dit, terwijl wij hier laten zien dat het uitgerekend Soerdjbalie is die onwetendheid verweten kan worden. Die heeft duidelijk zijn vak en de wetten niet bijgehouden.

Het Notariaat Kalisingh kan in dit geval onmogelijk geëist hebben dat De Nationale Assemblee (DNA) eerst toestemming moest geven. Dit, vanwege het feit dat er helemaal geen sprake is van een staats NV. Kortom, het notariaat Kalisingh heeft niks onoorbaars gedaan. Verbazingwekkend genoeg is dat wij tot nu toe uit geen enkel mediabericht hebben kunnen opmaken dat het Notariaat Kalisingh benaderd is voor commentaar, terwijl juist dit notariaat benaderd had moeten worden voor commentaar.

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft zelfs een due dilligence (zorgvuldigheidstoets) uitgevoerd bij de oprichting van New Surfin NV. De zorgvuldigheidseisen zijn eveneens door de CBvS onder de loep genomen, nog voordat New Surfin NV opgericht was. U mag ervan uitgaan dat de CBvS er zeker iets van gezegd zou hebben indien er onzuivere bedoelingen waren geweest. Sterker nog, alle drie bankrekeningen van New Surfin NV zijn geopend bij de CBvS.

De uitzending op Pipel FM kunt u hier beluisteren. De anansi tori die notaris Soerdjbalie vertelt en die door Revokrant overgenomen en verspreid wordt, is te beluisteren vanaf minuut 10.40 in dit geluidsfragment.

De Revokrant is verworden tot boodschapper van anansi tori. Het heeft niks van doen met journalistiek.

Sunil Sookhlall & Kries Mahabier

Disclaimer

  1. Een column heeft een maatschappelijke functie in een democratische samenleving.
  2. Columnisten schrijven op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid.
  3. De publicatie van een column op Suriname Herald, houdt niet in dat Suriname Herald de inhoud van de column onderschrijft.
  4. Suriname Herald is gelet op het bij punt 3 genoemde, niet aansprakelijk voor de inhoud van een column.
  5. Suriname Herald erkent de auteursrechten van columnisten op de inhoud van hun column.
  6. Gelet op de auteursrechten van columnisten op hun column, kan Suriname Herald op verzoek van derden niet overgaan tot verwijdering van een column.
  7. Indien derden het niet eens zijn met de inhoud van een column, dienen zij tot een vergelijk te komen met de columnisten. Eventuele procedures dienen gevoerd te worden tegen columnisten, niet tegen Suriname Herald.

VANDAAG