PALU: verwarrende begrotingen misleidend

Print Friendly, PDF & Email

Met de begrotingsbehandelingen op komst en nog niet alle data in detail beschikbaar, blijkt nu reeds dat de regering voor dit jaar verwarrende cijfers presenteert in de Financiële Nota 2018 aan de samenleving. De in dit document opgenomen financiële cijfers worden onvoldoende verantwoord en/of onderbouwd en de cijfers geven de indruk bewust misleidend te zijn gepresenteerd om ze “mooier” te doen lijken.

De PALU heeft vanaf 2010 constant hierop gewezen, kritiek geleverd en concrete voorstellen voor wijzigingen ingediend. Door leningen bij de eigen inkomsten te boeken, wordt op een oneigenlijke wijze het begrotingstekort omlaag gebracht. In de Financiële Nota voor 2018 wordt nu voor het eerst het begrotingstekort op een correcte wijze gepresenteerd volgens internationale standaarden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zoals overigens door de PALU is in 2013 voorgesteld. Maar het is te betreuren dat de regering zich onvoldoende inzet om tot inhoudelijk correcte en meer realistische begrotingen te komen. Erger nog, er worden twee tabellen naast elkaar gezet die beide verschillende cijfers bevatten voor de uitgaven en berekende begrotingstekorten die voor verwarring zullen zorgen bij de komende begrotingsbehandelingen. Het is te betreuren dat de regering te weinig moeite heeft gedaan om juist in deze crisis met een duidelijke begroting te komen, waardoor de bevolking erop kan rekenen, dat datgene dat is begroot, daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Fictieve cijfers
In de eerste tabel van de Financiële Nota 2018 staan nu heel overzichtelijk de totale eigen inkomsten boven de totale uitgaven. Vervolgens wordt door een simpel aftreksommetje het begrotingstekort/-saldo berekend waarna wordt aangegeven hoe de regering denkt dit tekort te financieren (door middel van buitenlandse leningen en overige financiering). Maar de cijfers aan de uitgavenzijde voor 2017 blijken in deze overzichtstabel lager te zijn dan begroot en goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA) eerder dit jaar. Dit kan twee redenen hebben. Of de regering denkt nu reeds dat de uitgaven van 2017 niet het begrote niveau te zullen halen en dus minder uitgevoerd zal worden; er is per slot van rekening slechts iets minder dan 9 procent gerealiseerd over de eerste zes maanden van dit jaar volgens het Jaarplan 2018. Of de regering is bezig een bewuste misleiding te maskeren, namelijk dat het goedgekeurde begrotingstekort over het lopende jaar boven internationale normen van meer dan 10 procent ligt. Indien de goedgekeurde cijfers over het dienstjaar 2017 in deze tabel zouden zijn verwerkt, dan zou overduidelijk deze misleiding boven water komen. Om nu toch het tekort lager te doen lijken, zijn in de bewuste tabel “fictieve”, veel lagere bedragen voor de uitgaven voor 2017 opgebracht, terwijl de bedragen aan de inkomstenzijde op hetzelfde niveau zijn gehouden.

Begrotingstekort 2018
Hetzelfde blijkt voor de cijfers van 2018 gedaan te zijn. De verwarring wordt compleet gemaakt, doordat in de Financiële Nota een tweede tabel is opgenomen waarvan wordt beweerd dat de cijfers “ingevolge de wet” zijn weergegeven. De berekende begrotingstekorten voor 2017 en 2018 blijken ook verschillend uit te komen in de twee tabellen, zonder dat de regering de verschillen verklaart.

Meer dan 7 procent groei?
Ook blijkt volgens de nota dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) ten opzichte van 2016 met meer dan 30 procent zal groeien in 2017 en in 2018 met meer dan 7 procent (?). De bedragen zijn in SRD’s aangegeven, zonder een uitleg waarom de regering die groei verwacht. Zelfs met de inflatiecorrectie en de devaluatie van de SRD is deze groei niet verwachtbaar. In 2017 zal zelfs de economie krimpen en op diverse momenten is aangegeven dat voor 2018 een reële groei van het BBP verwachtbaar is van slechts 0.5 procent. Of is de extra groei van het BBP opgebracht om het begrotingstekort lager te doen lijken?

Slordig en slecht bestuur
De Financiële Nota is een officieel onderliggend document dat wordt aangeboden aan DNA tezamen met de begrotingen en dat tekst en uitleg geeft over het uitgezette beleid en de macro-economische ontwikkelingen. Fictieve cijfers in de Financiële Nota zijn geen wetsovertredingen, maar zijn minimaal erg slordig en een teken van slecht bestuur te noemen. De komende begrotingsbehandelingen hebben nu reeds een wrange smaak. Het is te betreuren dat de regering op deze wijze omgaat met zo een belangrijk moment in het planningsproces voor onze ontwikkeling. Het vertrouwen in de regering wordt hiermee nog meer geschaad. De regering heeft hiermee ruimte gegeven voor speculaties als dat haar optimisme voor 2018 kennelijk op los zand is gebaseerd.

Henk Ramnandanlal
Ondervoorzitter PALU en ex-assembleelid

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG