Extensie schooltijd ‘alleen’ geen garantie kwaliteitsonderwijs

Print Friendly, PDF & Email

Zeer recentelijk heeft een raadsadviseur op een persconferentie gesteld of gesuggereerd, dat nagegaan zal worden, hoe het precies zit met de schooltijden (effectieve lesuren)in het Caribisch gebied en in landen op ons continent. Ik kan deze meneer en de gemeenschap vertellen dat er reeds vergelijkende studie ten aanzien van het onderhavige vraagstuk en andere componenten binnen het onderwijssysteem, gedaan is. Dit in het kader van de vernieuwing van het basisonderwijs, dat bekend staat als het Basis Education Improvement Program, BEIP.

Onder ander is gekeken naar het onderwijssysteem in Barbados en Columbia. Er is ook gekeken naar de onderwijssystemen buiten onze regio en wel in Nederland, België, Nieuw Zeeland etc. Tijdens de diverse congressen, workshops om te komen tot het formuleren van het macro-onderwijsvernieuwingsbeleid, vervat in het Surinaamse Educatief Plan (SEP) is veel aandacht besteed aan dit vraagstuk. Ik moge eenieder hierbij voor de volledigheid gaarne verwijzen naar het SEP. Dit lang-termijn educatief plan, is voor 100 procent ontwikkeld door Surinaams kader met een brede consultatie van alle relevante actoren en stakeholders. Vastgesteld is dat Suriname ongeveer 800 klokuur heeft per schooljaar op basisonderwijsniveau.

Er zijn toen ook geluiden opgegaan, zeker in de discussiegroepen waarin ik participeerde, om de schooltijden te verruimen naar 1000-1100 onder de strikte pre-conditie dat onder ander de fysieke faciliteiten aangepast dienen te worden. Vooral in de achtergestelde gebieden, met nadruk op het binnenland, waar sociaal-economische en culturele factoren een stagnerende invloed hebben op het onderwijs(leer)proces, is het van belang tot schooltijden extensie over te gaan. Met name in de vakken taal en reken. Het huidige vastgestelde aantal klokuren voor het basisonderwijs is (42 weken x 5 dagen)x 4.5 uur = 945 klokuur per schooljaar. In vergelijking met internationale standaarden, moet gesteld worden dat het aantal klokuren ruimschoots voldoet aan die standaarden. Ik citeer uit de conceptwet basisonderwijs het volgende: “In het EFA (Education for All) Global Monitoring Report,2008, Regional Overview Latin America and the Caribbean, wordt gerapporteerd dat van de achttien onderzochte landen in de regio er een gemiddelde van 790 vastgestelde klokuur is in de leerjaren 1 en 2 en ongeveer 795 in leerjaar 3. In het zesde leerjaar is dat gemiddeld 800 klokuur”.

Niettegenstaande het hierboven gestelde, is het toch zo geweest dat bij die gedachtewisseling er rekening gehouden is dat extensie van de schooltijden alleen succesvol kan zijn als er flankerend onderwijsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd wordt. Zo moeten de leerkrachten professioneel en kwalitatief goed opgeleid worden, het onderwijs moet kindvriendelijk zijn, de fysieke faciliteiten moeten voor de actieve onderwijsdeelnemers mensvriendelijk zijn, het loon van de leerkrachten moet aantrekkelijk zijn, de werkdruk moet aanvaardbaar zijn, maaltijden op school en transport voor minder draagkrachtige leerlingen, schoolboeken moeten voldoende aanwezig zijn, maatschappelijke werkers moeten, zij het in scholenclusterverband aanwezig zijn, het inspectie-apparaat moet voldoende en professioneler optreden, een goede begeleidingsdienst liefst in wijk en nucleusverband dient aanwezig te zijn, de verhouding leerlingen en leerkracht moet in onze situatie niet meer dan 1:25 zijn, mogelijkheid om remediërend naar zwakke/trage leerlingen toe te treden moet aanwezig zijn.

Uiteraard vergeet ik niet bij de opsomming te plaatsen de vele mogelijkheden die ICT te bieden heeft aan het positief beïnvloeden van het onderwijs(leer)proces. In Barbados bijvoorbeeld zijn ongeveer 44 procent van alle leerkrachten op de basisschool afgestudeerden van de universiteit. Van alle leerkrachten zijn 87 procent professioneel opgeleid (bron: instituut voor Statistieken van UNESCO 2006). Anno 2018 zullen er zeker veranderingen ten positieve in de straks genoemde data aangaande het onderwijs in Barbados, te zien zijn. Verder weten wij ook dat de leerkrachten in Finland, minimaal op bachelorniveau gekwalificeerd zijn. Singapore maakt ook middels een holistisch en samenhangend beleid een ware revolutie op het onderwijsgebied. Met deze bescheiden bijdrage heb ik willen bijdragen tot een juiste discussie m.b.t. onze onderwijsproblematiek. Niets meer en niets minder.

Het is jammer dat lieden in onze maatschappij willen doen voorkomen/geloven, dat er nimmer gewerkt is aan de versurinamisering, dus dekolonisatie van ons onderwijs en dat wij accepteren dat een buitenlander (ik heb niets tegen buitenlanders) ons knollen voor citroenen komt verkopen, voor wat dekolonisatie betreft. Ik heb met grote verontwaardiging op social media mogen lezen, dat een zekere Belgische expert, de heer Lombaert, ons komt voorhouden, dat hij en zijn team de laatste restanten van de Nederlandse koloniale elementen uit ons curriculum komt verwijderen. Dit is te mooi om waar te zijn. Ik kwalificeer dit als een utopie, want de voertaal van ons, het Nederlands, is een Nederlandse koloniale erfenis. De methode die door Surinamers in het kader van het Project Vernieuwing Curriculum Basisonderwijs Suriname (PVCBS) is toen ook ontdaan van sneeuw etc.

Bert Eersteling

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG