STREI! wil zeven doelen bereiken tussen 2020 en 2025

Het afgelopen weekend heeft de politieke partij STREI! tijdens een persconferentie zeven gecoördineerde speerpunten als belangrijkste doelen uitgezet. Het gaat om: onderwijs en volksontwikkeling, huisvesting, controle en veiligheid, diversificatie economie, werkgelegenheid, basisinkomen en gezondheidszorg. STREI! wil deze doelen bereiken tussen 2020 en 2025. Suriname ondervindt momenteel een groot aantal sociaal-maatschappelijk en financiële problemen die per direct een oplossing vereisen om het leven van de gemiddelde Surinamer zo snel als mogelijk te kunnen verlichten. Daarom heeft STREI! gekozen voor een 7-punten-beleidsplan om de meest urgente noden van het land en het volk snel aan te kunnen pakken. Dit plan is een hulpmiddel om duidelijk te maken hoe STREI! de problemen in Suriname versneld wil oplossen en op welke manier dat zal gebeuren.

Voor het transitiejaar 2020, na de verkiezingen van mei 2020, zal er een overgangsbudget worden opgemaakt dat grotendeels uit bezuinigen bij de centrale overheid zal bestaan.

Het is niet aan STREI! om het wiel opnieuw uit te vinden voor wat de financiële huishouding van Suriname betreft. Daarom zal als uitgangspunt de laatst bekende en bestaande ontwerpbegroting 2019 worden gebruikt, die de huidige regering ter goedkeuring aan De Nationale Assemblee heeft aangeboden. STREI! kan ook niet anders, omdat de financiële nota van 2019 de enige referentie is voor wat de macro-economische cijfers van Suriname betreft. Voor het dienstjaar 2020 zal STREI! met een eigen transitiebegroting komen na het verwerven van regeerverantwoordelijkheid.

De uitgangspunten in deze overweging zijn: vanwege het feit dat de prijzen redelijk zijn gestabiliseerd, waarbij het 12-maandinflatiecijfer gestaag afnam van 52 procent eind-2016 naar 9 procent per ultimo 2017 naar 5 procent in 2018.

De wisselkoers voor de US-dollar is wel gestegen ten opzichte van 2018, maar niet zo significant dat de begroting op basis hiervan inflatoir moet worden aangepast. De ontwerpbegroting 2019 van de NDP-regering is een gewijzigde begroting en is om onverklaarbare redenen fors verhoogd aangeboden aan De Nationale Assemblee, waarbij veel posten zonder enige adequate onderbouwing zijn gebudgetteerd.

De transitiebegroting die STREI! voor 2020 zal opstellen, zal vanwege de onbetrouwbaarheid van de cijfers van 2019 van de huidige regering, een begroting worden die op basis van forse bezuinigingen bij de overheid zal worden samengesteld. Voor deze aanpak is gekozen, zodat er op pragmatische wijze gelden tussen de ministeries onderling kunnen worden geschoven, om urgente zaken direct aan te kunnen pakken en om de prioriteitspunten in het STREI!-zeven-puntenbeleidsplan navenant te reflecteren.

Deze gewijzigde ontwerpbegroting van 2019 zal als meetlat dienen om sowieso niet overschreden te worden en om zelfs te worden verlaagd, door bezuinigingen bij het overheidsapparaat uit te voeren in de resterende maanden van 2020. Hierbij is het belangrijk dat de uitgaven van de overheid worden teruggebracht en de inkomsten voor de staat worden verhoogd, middels verhoogde productie en productiviteitsmaatregelen om economische groei voor het land te bewerkstelligen. De groei van de economie heeft gelijk invloed op de staatsschuld, omdat de staatsschuld in percentages lager uitvalt als het bbp (bruto binnenlands product) toeneemt en de belastinginkomsten stijgen. Hierdoor kan de druk op de staatsbegroting worden verlaagd.

Peter M. Wolff

VANDAAG