Grondroof tegenwoordig ook bij kerkelijke organisaties

Tempel van de Vereniging Arya Pratinidhi Sabha Suriname (APSS) aan de Henck Arronstraat
Print Friendly, PDF & Email

Grondroof, ofwel het gebruikmaken van slinkse en valse methodieken om aan onroerend goed te komen, is in Suriname een bekend verschijnsel en een ernstige vorm van rechtsongelijkheid tot moreel verval. Maar, dat kerkelijke instanties van dezelfde oneigenlijke methodieken gebruikmaken, is tekenend voor hoe ver wij als samenleving zijn afgedaald. Zo hebben het bestuur en de leden van de Vereniging Arya Pratinidhi Sabha Suriname (APSS) met verbazing kennisgenomen dat het terrein aan de Henck Arronstraat op nummer 21, dat aan hen in beheer is gegeven en waar decennialang activiteiten zijn ontplooid, is vervreemd aan haar zuster Vereniging Arya Dewaker.

Beide verenigingen (APSS en Arya Dewaker), behoren samen tot wat genoemd wordt de ‘Arische beweging in Suriname’ en zijn beiden aangesloten bij de moedervereniging Sarvadeshik Arya gevestigd in India. Juist hierom verbaast het de APSS, dat door de Verenging Arya Dewaker, zonder medeweten van de APSS stappen zijn ondernomen om het voornoemd terrein in haar bezit te krijgen en die nu door te verkopen aan een derde partij. Hiervoor heeft de Vereniging Arya Dewaker op zondag 21 juli een spoed algemene ledenvergadering uitgeschreven met als belangrijk agendapunt het verkrijgen van de toestemming van haar leden om tot de verkoop over te gaan.

Uit documenten die de APSS ter inzage heeft gekregen blijkt dat een vertegenwoordiger van de Vereniging Arya Dewaker volmacht heeft gekregen van de secretaris van de moedervereniging in India, op wiens naam het terrein is overgeschreven. Echter, is in die volmacht nergens expliciet vermeld dat het betreffende onroerend goed aan de vereniging Arya Dewaker in Suriname wordt overgedragen en wel met kwijtschelding van de koopsom.

De APSS heeft gemeend met deze open brief aandacht te vragen van het publiek, de leden van de Arische beweging in Suriname en in het bijzonder die van de leden van de Vereniging Arya Dewaker, voor deze onsmakelijk en tegen alle principes indruisende werkwijze van de Vereniging Arya Dewaker.

Voorgeschiedenis
Voornoemd terrein aan de Henck Arronstraat is in 1935 gekocht door Johannes Mungra ten behoeve van de APSS. Met de bedoeling dat het terrein altijd ter beschikking zou zijn voor de doelen van de Arische beweging en om te voorkomen dat toekomstige besturen het terrein mogelijk zouden kunnen verkopen, is het op naam overgeschreven aan de moederorganisatie in India. De APSS heeft gedurende 83 jaar dit pand namens de moederorganisatie beheerd. Op dit terrein was tot de late tachtiger jaren een kerkgebouw gevestigd en andere functionele accommodaties zoals een opvangcentrum voor studerende kinderen uit de districten.

Tijdens de Binnenlandse Oorlog werd het opvangtehuis gesloten. Op verzoek van de toenmalige overheid is het als doorgang en opvangcentrum gebruikt door de toenmalige regering voor Indiaanse binnenlandbewoners. Het kerkgebouw en andere bijgebouwen raakten in die periode sterk in verval, totdat na een brand werd besloten het met de grond gelijk te maken. In de jaren daarna zijn verschillende pogingen ondernomen het terrein binnen de doelen van de vereniging een ander bestemming te geven en er een multifunctioneel centrum van te maken en een nieuwe kerk te bouwen. Er zijn plannen ontwikkeld en beheersdaden uitgevoerd en werd het terrein onderhouden. Door gebrek aan financiële middelen zijn de plannen die in een projectdossier zijn samengevat, nog niet tot uitvoering gebracht.

Het verbaast de APSS dat zowel vanuit de moederorganisatie alsook door haar zustervereniging, Arya Dewaker in Suriname nimmer contact is gemaakt met het bestuur van de APSS. Dit ondanks binnen de Arya Dewaker het bekend is wie de bestuursleden zijn van de APSS en ook de eventuele plannen. Het verbaast de APSS nog meer dat de juridische documentatie voor deze grondonteigening wordt geproduceerd door een notaris die goed bekend is met de beheersactiviteiten en plannen van de APSS.

Wat de verbazing omzet naar verontwaardiging is dat deze handelwijze volledig in strijd is met de beginselen en principes van de Arische beweging. Schriftelijke verzoeken van de APSS om opheldering hebben slechts geresulteerd in een reactie dat deze kwestie de aandacht krijgt en in behandeling zal worden genomen. Intussen zal op 21 juli tijdens een algemene ledenvergadering van de Vereniging Arya Dewaker het besluit worden genomen het terrein door te verkopen. Het bestuur van de APSS, ziet naast dit publieke schrijven, waarmee de publieke opinie kan worden beïnvloed, geen andere keus dan een juridisch proces te beginnen tegen de Vereniging Arya Dewaker, om dit aan haar leden en bestuur onrecht, ongedaan te maken.

Namens het bestuur van de Vereniging Arya Pratinidhi Sabha Suriname (APSS)

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG