New Surfin N.V. is een fata morgana

Begin januari van dit jaar werd er in het geheim een zogenaamde bankinstelling, New Surfin N.V., als staatsbedrijf statutair opgericht met een aandelenkapitaal van SRD 1 miljoen. Een belachelijk kapitaal dat uiteraard vele vraagtekens oproept over de motieven hiervan. De voorwendsels zijn onder meer het ontplooien, financieren en deelnemen in projecten gericht op armoedebestrijding.

Structureel wordt armoede bestreden door educatie, beroepsscholing en het creëren van duurzame werkgelegenheid. Idealiter zou dit in combinatie met de hervorming van de overheidssector (public sector reform) moeten worden gedaan. Alle andere genoemde doelen en taken van New Surfin kunnen worden vervuld door bijvoorbeeld de Investment and Development Corporation Suriname (IDCS), Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), Volkscredietbank (VCB), Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Hakrinbank en Investsur. Nu wordt er bewust of onbewust geprobeerd deze instanties uit te hollen in plaats van hun optimaal te betrekken en in te zetten. Rara, waarom?

Bemensing: Politically Exposed Person& Belangenverstrengeling
Bovendien blijken de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van dit staatsbedrijf te bestaan uit een paar VHP’ers, onder wie de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken. Hoe de notaris de oprichtingsakte van New Surfin heeft kunnen passeren zonder acht te slaan op het feit dat ministers tot ‘politically exposed persons’ behoren, mag Joost weten.

Een Politically Exposed Person (PEP) is een persoon met een prominente politieke rol of iemand aan wie een prominente publieke functie is toevertrouwd. Zulke personen vormen een groter risico op betrokkenheid bij witwassen en/of terrorismefinanciering vanwege hun machtspositie. Hiervan zou bijvoorbeeld misbruik gemaakt kunnen worden door concurrentie uit te sluiten en wet- en regelgeving niet stipt na te leven (noncompliance).

Daarnaast is de directeur van New Surfin een Nederlander en teven RvC-lid van de Republic Bank. Hieruit blijkt overduidelijk dat belangenverstrengeling er troef is, wat zich gemakkelijk leent voor corruptie, diefstal en witwasserij. De bemensing is dus strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur (onder andere het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel), corporate governance (functievermenging) en National Risk Assessment (NRA). Het heeft er alle schijn van dat in alle haast om te heersen deze vereisten over het hoofd zijn gezien, alsook welke van deze personen een trackrecord hebben om al deze specialistische taken naar behoren te kunnen uitvoeren. En waarom treedt de Centrale bank van Suriname (CBvS) dan niet op?

Fata morgana
Regels voor goed, behoorlijk en transparant bestuur gelden voor eenieder. En juist regeringslieden zouden het goede voorbeeld moeten geven, anders kunnen we AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) uit alle accountantsberoepen schrappen. De reacties vanuit de samenleving als zou er een financiële coup worden gepleegd op de bestaande instellingen om corruptie in te lijven in het beleid, zijn begrijpelijkerwijs allemaal te wijten aan het toenemende wantrouwen. Misschien omdat je bij de bestaande instellingen een strenge toets van transparantie moet doorstaan. Wie weet. Time will tell. In elk geval zal onder deze omstandigheden New Surfin een fata morgana blijken te zijn!

Dr. Roy I. Bhikharie, BA, MA, PhD
Filosoof-Psycholoog, Bedrijfsonderzoek & Management

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG