Local content wetgeving vereist nationale visie

Print Friendly, PDF & Email

DA’91 ontving op 14 september de vertegenwoordiger van de VSB-commissie Local content coördinator voor een oriënterende sessie. Dimitri Lemmer presenteerde aan het aanwezig DA’91 kader de visie en verwachtingen van de VSB ten aanzien van local content in relatie tot de olie- en gasindustrie in Suriname.

DA’91 is van mening dat de totstandkoming van wetgeving met betrekking tot local content in de genoemde sector een heldere nationale visie behoeft. Bij de formulering van de wetgeving moeten alle stakeholders betrokken zijn. Deze stakeholders moeten in een breed kader geïdentificeerd worden. Hoezeer er geen algemene definitie is van local content is een scherpe definiëring van het begrip local content van het grootste belang.

Voor onze lokale ondernemers is dit van heel groot belang met betrekking tot onder andere hun investeringen en innovatie. Het vereist ook transparantie in de verwachting qua werkgelegenheid (aantallen, niveau en type). De voortgang en bewaking van het naleven van de wetgeving behoort in handen te zijn van een onafhankelijk monitoringsorgaan, waarbij belangrijk is dat geen van de stakeholders meer invloed heeft dan de andere.

Als liberale partij maakte DA’91 duidelijk tijdens de presentatie dat de overheid geen leidende rol maar een sturende moet hebben in deze. DA’91 kan zich ook terugvinden in de wens van de VSB dat alle tenders te maken hebbende met de olie- en gassector transparant plaatsvinden.

Teneinde er zorg voor te dragen dat ons eigen bedrijfsleven zoveel mogelijk haalt uit de mogelijkheden geboden door deze nieuwe ontwikkelingen is het van node dat er een goede ‘gap-analyse’ gemaakt wordt om na te gaan waar ons bedrijfsleven zich nu bevindt en welke aanpassingen nodig zijn om hen succesvol te laten mededingen aan de contracten vanuit de oliemaatschappijen.

DA’91 doet een dringend beroep op de regering fondsen ter beschikking te stellen voor ondersteuning van onder andere training en certificering van onze eigen bedrijven om zodoende de ‘gap’ te overstijgen. Van belang in deze is zo snel mogelijk inzicht te verwerven in hoeveel gecertificeerde bedrijven Suriname reeds heeft.

DA’91 onderkent ook de competitie tussen onder andere Guyana en Suriname wanneer het aankomt op het aantrekken van internationale investeringen. Het is daarom dringend noodzakelijk dat de regering en andere relevante instituten prioriteit geven aan het verbeteren van de Ease of Doing Business in Suriname.

Voorts is vooral het beroepsgericht onderwijs gebaat bij een duidelijk plan voor de opleiding van arbeidskrachten passend bij de op komst zijnde ontwikkelingen. DA’91 wenst en adviseert ook een dusdanige aanwending van de financiële opbrengsten, dat er sprake kan zijn van duurzaamheid. Belangrijk is daarom dat het klein- en middelgroot bedrijf wordt gestimuleerd en investeringen worden gepleegd in andere sectoren zoals de agrarische productie en verwerking.

In de gehele ontwikkeling van olie en gas moet er ook voldoende oog zijn voor het milieu. Ten eerste ter bescherming van de Surinaamse samenleving maar ook omdat precies nu de wereld verschuift van fossiele brandstoffen naar schone energie. Een instituut ter bescherming tegen milieuschade is daarbij essentieel.

In de nationale visie moet hier terdege rekening mee gehouden worden. DA’91 is voorstander van sterke milieuwetgeving, waarbij ook aandacht besteed moet worden aan ‘waste management’. Wij moeten lessen leren uit de situatie die ontstond nadat de Suralco vertrok en ervoor zorgen dat er aan het eind van de ‘oil boom’ geen verlaten ‘oil rigs’ ronddobberen in onze wateren.

Er moet voorts gewaakt worden voor het monopoliseren van de participatie in de sector door het geheel in handen te leggen van een groot bedrijf. Dit zal de diversificatie en versterking/verbreding van de bedrijven sector negatief beïnvloeden. Dit is al zichtbaar in Guyana waar de olie- en gassector floreert, maar de rest van het bedrijfsleven inkrimpt. In het natraject is dit desastreus voor de samenleving.

De huidige voorwaarden sluiten de kleine bedrijven bij voorbaat uit van participatie. De strategische keuzes moeten nu gemaakt worden. DA’91 wijst erop dat in alles wat nu wordt voorbereid er terdege rekening gehouden moet worden met de belangen van de inheemsen en tribale volkeren, die met name in het westen van ons land leven en werken alwaar verwacht grote ontwikkelingen zullen plaatsvinden.

DA’91 Publiciteitsdienst

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG