Ravaksur en bonden dreigen met actie

De brief is ondertekend door 21 bonden.
Print Friendly, PDF & Email

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) met haar lidbonden en andere vakorganisaties hebben minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, een ultimatum gesteld met betrekking tot de implementatie van belastingverlichtende maatregelen. Het ultimatum houdt in dat als uiterlijk 25 maart niet is overgegaan tot de uitvoering van het toegezonden voorstel van Ravaksur, zij samen met de andere bonden onherroepelijk in actie zullen gaan.

In een brief heeft Ravaksur de minister geïnformeerd over het ultimatum dat zij heeft gesteld. De vakcentrale stelt dat zij geruime tijd bezig is met het doen van voorstellen om te komen tot de implementatie van belastingverlichtende maatregelen. Hierover zijn er verschillende brieven naar de minister van Financiën gestuurd. De laatste twee zijn op 5 december 2019 en 20 januari 2020 verzonden.

De vakcentrale is van oordeel dat de minister op de noodkreten van Ravaksur, ondanks de lopende afspraken die er zijn op dit stuk, nimmer de moeite heeft genomen om zelfs maar een ontvangstbevestiging terug te sturen. Er is ook geen antwoord gegeven dat duidt op een oplossing van het in de brieven aangekaarte vraagstuk. Zelfs op een Whatsapp-bericht van de coördinator van Ravaksur, Robby Berenstein, over deze kwestie is niet gereageerd, ondanks Hoefdraad het bericht wel gelezen heeft.

Vanuit de zijde van Ravaksur wordt dit ervaren als een grove vorm van desavouering van een grote groep loontrekkers, die gebukt gaat onder een onevenwichtige belastingdruk. Het bovengenoemde heeft gemaakt dat een aantal vakorganisaties binnen Ravaksur, zowel vakcentrales als individuele vakbonden, bijeen zijn gekomen om de ontstane situatie te bespreken. Op basis van de stand van de besprekingen tussen Ravaksur en het ministerie is gemeend om deze langlopende issue af te ronden door een finaal voorstel te sturen naar de minister en een ultimatum voor uitvoering aan te verbinden.

De brief is ondertekend door de Progressieve Vakcentrale 47 (C-47), de Fernandes Bottling Werknemers Organisatie (FBWO), Hakrinbank Werknemers Organisatie (HWO), De Surinaamse Bank Werknemers Organisatie (DSBWO), Centrale Bank van Suriname Werknemers Organisatie (CBWO), Surinaamse Volkskredietbank Werknemers Organisatie (SVWO/LBWO), Nationale Ontwikkelingsbank Werknemers Organisatie (NOBWO), Algemene Bond voor Banken in Suriname (ABBS), Self Reliance Werknemers Organisatie (SRWO), Organisatie voor Werknemers bij Assuria (ORWASS), Parsasco Werknemers Organisatie (ParWO), Ogane Werknemers Organisatie Suriname (OWOS), Bond Personeel Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (BPSBB), Bond Personeel NV Luchthaven Beheer (BPLB), Staatsolie Werknemers Organisatie Suriname (SWOS), Bond van Haven en Loodswezen (BHL), Bond van Leraren (BvL), Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), Bond Personeel Algemeen Bureau Statistiek (BPABS), Surinaamse Waterleiding Werknemers Organisatie (SWWO) en de Federatie van Agrariërs en Landbouwers (FAL).

Vishmohanie Thomas

VANDAAG