NDP: “Regering wil NDP met wortel en tak uitroeien”

De NDP-fractie betreurt de wijze van aanhouding van oud-vicepresident en assembleelid Ashwin Adhin. Deze handeling blijkt zoals de zaken zich nu voordoen, volgens de NDP ook na raadpleging van enkele deskundigen, volstrekt in strijd met de wet van 27 augustus 2007, houdende wijziging van de Wet in staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdragers (S.B. 2001 nr. 72), schrijft de NDP in een verklaring.

Wanneer kritische oppositieleden op dergelijke discutabele manier worden aangehouden, waarbij wet en recht worden vertrapt, is dit volgens de NDP een ernstige inbreuk op de democratie en voorts het recht van leden van De Nationale assemblee. “Leden van de oppositie en gewezen ambtsdragers worden bij voorbaat gecriminaliseerd door de regering en coalitieleden alvorens gedegen juridische feiten ten grondslag liggen, noch te min dat er een rechterlijk vonnis aanwezig is. Dit tegen het licht van het overschaduwen van de werkelijke problemen in het land waarvan de samenleving moet worden afgeleid.”

In dat kader is het zeer opportuun dat deze actie zich voltrekt op het tijdstip waarop de regering antwoord geeft op kritische vragen van De Nationale Assemblee (DNA), schrijft de NDP in een verklaring. Tevens zijn er deze week acties aangekondigd van verschillende bonden. De aandacht wordt bewust afgeleid van het falend beleid en de strenge maatregelen die de regering heeft getroffen en nog gaat treffen ten koste van het volk.

De verwevenheid van de huidige regering met de rechterlijke macht is een gevaarlijke ontwikkeling. De suggestieve uitspraken van enkele coalitieleden en zelfs van vicepresident Ronnie Brunswijk in DNA: “Ik zie een lid van u hier niet, waarschijnlijk is hij gaan onderduiken”, geruime tijd voor de aanhouding en inverzekeringstelling van Adhin, zijn in dit kader zeer opmerkelijk.

Het scenario wordt duidelijk ingezet in een poging om de NDP met ‘wortel en tak uit te roeien’, zoals de president voor de verkiezingen als fractieleider van de toenmalige oppositie, had aangekondigd. Echter staat de Nationale Democratische Partij rechtovereind als gevestigde groeiende politieke organisatie met een landelijk draagvlak en vertegenwoordiging vanuit elk district in DNA.

“Wij dienen met zijn allen erop toe te zien dat het Openbaar Ministerie in een democratische rechtsstaat niet wordt misbruikt om politieke opponenten uit te schakelen. Wanneer onder leiding van de procureur-generaal selectief straf- c.q. corruptiezaken worden onderzocht, is er sprake van willekeur.”

De NDP stelt dat nepotisme en gelegenheidswetgeving ook corruptie is en vraagt om met dezelfde haast die nepotistische zaken te onderzoeken. “Wij protesteren en waarschuwen tegen deze ernstige vorm van aanranding van de rechtsstaat. De fractie zal gebruikmaken van alle ten haar beschikbare wettige, nationale en internationale rechtsmiddelen, om erop toe te zien dat de basisprincipes van de rechtsstaat c.q. wet en recht gewaarborgd blijven. Wij roepen de totale samenleving op om waakzaamheid te betrachten”, aldus de NDP in een verklaring.

VANDAAG