Korpschef Prade hekelt opmerkingen procureur-generaal Baidjnath Panday

Korpschef Roberto Prade. Foto: KPS
Print Friendly, PDF & Email

Roberto Prade, de korpschef van het Korps Politie Suriname (KPS), heeft gereageerd op de uitgelekte notulen van een vergadering tussen procureur-generaal Roy Baidjnath Panday en de presidentiële commissie ‘Doorlichting KPS’. Er is gisteren in de Ware Tijd een artikel verschenen met als kop “Politieleiding dringend aan vervanging toe; kopstukken niet geliefd bij de pg”. Volgens het artikel zou de pg voorstellen hebben gedaan om de KPS-leiding te vervangen.

Het gaat in het bijzonder om korpschef Prade, de inspecteurs Raoul Hellings en Sergio Gentle, de hoofdinspecteur August van Gobbel en de commissaris van politie Henry Seedorf. Met betrekking tot de geïnsinueerde slechte of verstoorde relatie tussen de korpschef en de pg wordt gesteld dat de korpsleiding de relatie niet zo heeft ervaren, verwijzend naar de regelmaat waarop er overlegmomenten met de pg zijn geweest.

Gesteld mag worden dat de korpschef op 18 augustus het laatste overlegmoment heeft gehad met de pg. Het volgend overlegmoment zou op 17 september moeten zijn geweest. Echter is dit overlegmoment steeds weer door Baidjnath Panday zelf uitgesteld. Vanwege het gegeven dat de minister de algehele leiding heeft over het algemeen vervolgingsbeleid, schrijft de wet een driehoeksoverleg voor en wel onder leiding van de minister. Van dit overleg tussen de pg, de minister en de korpsleiding is er nog geen sprake geweest.

Visie korpschef
Met betrekking tot de beschuldiging van de pg dat de korpschef een eigen visie heeft, die afwijkt van zijn voorgangers, kan gesteld worden dat elke persoon een eigen stijl heeft. De korpschef is een autoriteit op zich en op grond daarvan is het noodzakelijk dat hij een visie heeft als zijnde de hoofdverantwoordelijke over de organisatie en het beheer van het politiekorps.

Het is van de leiding van de politieorganisatie te verwachten dat die een eigen visie heeft. “Zo heeft deze korpschef ook een visie waarmee hij de organisatie en het beheer van het korps ter hand neemt. De korpschef c.q. de korpsleiding, maar ook de pg zijn genoemde autoriteiten met elk een eigen werkveld. De samenleving in het algemeen en de politieorganisatie in het bijzonder zouden niet gediend zijn bij een visieloze korpschef,” meldt de afdeling Public Relations van de politie.

Samenwerking
Geïnsinueerd wordt dat korpschef Prade het probleem zou zijn als het gaat om de samenwerking met de pg. De korpschef wil duidelijk maken dat hij geen problemen heeft met de pg. De korpschef heeft een duidelijke visie met betrekking tot de organisatie en het beheer van het KPS. Het verschil in inzichten, dat zich kan voordoen, is zijdens de korpsleiding onderdeel van samenwerken in een professionele relatie.

Ten overvloede wordt aangegeven dat het KPS een constitutionele organisatie is met aan het hoofd een korpschef, die verantwoordelijk is voor de organisatie en het beheer. Daarentegen is de pg de autoriteit die aan het hoofd staat van het justitieel proces.

Vervangen van politiefunctionarissen
De korpschef begrijpt niet waarom de pg de vervanging van de inspecteurs Hellings en Gentle, de hoofdinspecteur Van Gobbel en de commissaris van politie Seedorf voorstelt. De rechtspositie van politieambtenaren is bij grondwet beschermd. Nergens in de wet is het geregeld om een politiefunctionaris te vervangen anders dan bij ontheffing van een functie.

De benoeming van het personeel is weggelegd voor de president en de minister, reageert de korpschef. Het moet verder duidelijk zijn dat de korpschef belast is met de organisatie en het beheer van de politieorganisatie, terwijl de pg een adviserende rol heeft als het gaat om de invulling van de justitiële zorg.

Betreurenswaardig is dat de persoonlijke voorkeuren van de pg met betrekking tot het politiepersoneel, niet alleen de korpschef betreft. Uit het geheel bestaat sterk de indruk dat de heer Roy Baidjnath Panday, zijn persoonlijke voorkeuren heeft uitgesproken met betrekking tot de invulling van het politiepersoneel en daardoor bewust/onbewust schade aanricht aan functionarissen in het bijzonder en het politiekorps in zijn geheel.

De korpsleiding spreekt de hoop uit dat in voorkomende gevallen, functionarissen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, het algemeen belang steeds in acht moeten nemen.

VANDAAG