Recht op rechtvaardigheid

Print Friendly, PDF & Email

Ondanks alle hulp en verdiensten faalt ons politiek-bestuurlijke systeem. Overheidsbesluiten, bestuursdaden en cultuur en zienswijze hebben corruptie, censuur, klassenjustitie en straffeloosheid ingeworteld. Armoede, moreel verval en uitzichtloosheid bewijzen dat. Zonder fundament voor goed bestuur zet de geschiedenis zich voort en sluit duurzame ontwikkeling uit.

Vandaar dat de Progressief-Verheffende Partij (PVP) de manco’s WETTELIJK wil dichten:
- gelijke kansen en mogelijkheden met basisloon – recht voor één, recht voor allen;
- breedste schouders – zwaarste lasten;
- landelijke referenda vóór ingrijpende overheidsbesluiten;
- géén regerings- en staffunctionarissen zonder ongeschreven blad en relevante competenties;
- notarieel vastleggen vermogen staffunctionarissen;
- vrouwendiscriminatie en genderongelijkheid bestraffen;
- nepotisme en belangenverstrengeling afstraffen – zuivering en versterking overheidsinstituten;
- grondwettelijke eis behoorlijk bestuur politieke partijen sanctioneren;
- dubbele overheidssalarissen en onredelijke jaarlijkse bezoldigingen afschaffen;
- afzettingsprocedure president en vicepresident;
- benoeming en ontslag ministers na goedkeuring van De Nationale Assemblee (DNA);
- voltijdse baan lidmaatschap DNA;
- indirecte opsporingsbevoegdheden Rekenkamer en opheffen publicatieverbod;
- rechtstreeks kiezen districtscommissarissen – district economisch zelfstandig;
- structureel betrekken ressort- en districtsraadsleden – productie en zelfredzaamheid;
- Wet openbaarheid van bestuur, bestuursrecht en Nationale Ombudsman;
- kiesstelsel ‘One Person, One Vote';
- transparant maken en sanctioneren financiering politieke partijen.

Wie kwaad doet of het goede nalaat, krijgt hetzelfde terug op zijn levenspad!

VANDAAG